Spring naar inhoud

Inleiding

Inleiding

Inleiding

De coronacrisis (verder te noemen: COVID-19) was ook in 2021 van grote invloed op ons handelen. Het was een komen en gaan van maatregelen en de academische gemeenschap was steeds weer genoodzaakt zich hieraan aan te passen. De crisis heeft ons er echter niet van weerhouden om onze rol te vervullen en ook in 2021 onze missie ‘het creëren van positieve maatschappelijke impact’ centraal te stellen. De pandemie heeft ons nadrukkelijk laten zien dat we dergelijke maatschappelijke uitdagingen alleen met een interdisciplinaire aanpak het hoofd kunnen bieden. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en in sterke verbinding met de samenleving en maatschappelijke actoren. Door ons unieke profiel zijn we in staat een verschil te maken in de oplossing van de grote maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen. Dat doen we door middel van ons toekomstgericht onderwijs en excellent academisch onderzoek en het verbinden van kennis met de maatschappij.

Met onze missie als kompas en Strategie24 als weg wordt ons denken en werken gegidst door de waarden die we als Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) uitdragen. In 2020, het eerste implementatiejaar van onze strategie, lag de nadruk op het op gang brengen van de initiatieven en het organiseren van de programmaorganisatie. In 2021 volgden al de eerste zichtbare resultaten, die veelal in co-creatie en samenwerking met de EUR community tot stand kwamen.

Het afgelopen jaar was belangrijk in het verder creëren van randvoorwaarden voor impact aan de EUR. Dit gebeurde onder meer met het tot stand komen van de EUR-brede visie voor Erkennen en Waarderen, die na intensieve samenwerking tussen de faculteiten is ontstaan. Onze medewerkers en studenten maken immers het verschil als het gaat om impact. Het anders erkennen en waarderen van onze wetenschappers is daarin essentieel. Ook kreeg de EUR er een belangrijke ontmoetingsplaats bij. De oprichting en lancering van het Design Impact Transition (DIT) platform biedt de mogelijkheid om meer praktijk te gaan maken op het gebied van interdisciplinaire samenwerking voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot design, transitie en duurzaamheid.

Fundament in onze strategie is om als universiteit midden in de samenleving te staan. Niet alleen in de stad, maar ook regionaal, nationaal en internationaal. In 2021 hebben we veel vooruitgang geboekt in die samenwerkingsverbanden van verschillende disciplines, universiteiten en stakeholders. Een prachtig voorbeeld daarvan is de Convergentie, een succesvolle strategische samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR, waar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, duurzaamheid, de druk op het zorgsysteem, verstedelijking en digitalisering worden geadresseerd. Het gezamenlijke Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC), dat zich bezighoudt met het verminderen van risico’s en preventie van toekomstige rampen, ging in mei officieel van start. Een ander Convergentie-initiatief, Healthy Start, heeft als doel de ongelijke startpositie van kinderen en jongvolwassenen in regio Rotterdam te doorbreken. Dit wordt gedaan op basis van onderzoek, maar ook door burgerbetrokkenheid en een uitgebreid onderwijsprogramma.  Ook de samenwerking met de universiteiten van Leiden en Delft (LDE) krijgt steeds meer vorm, op basis van de vier thema’s Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Hierbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners in de regio Zuid-Holland (gemeenten en de provincie).

We intensiveerden ook als uitvloeisel van Strategie24, internationaal de samenwerking met diverse partners. Dat deden we onder meer met ons voorzitterschap van de European Universities UNIC waarin acht en binnenkort tien Europese universiteiten door inclusief onderwijs, innovatief onderzoek en betrokkenheid van lokale partners een positieve impact creëren op de postindustriële steden waarin zij zijn gevestigd.

Op het gebied van bedrijfsvoering komt de steeds actievere samenwerking binnen de EUR community centraal te staan. Talrijke verbetervoorstellen zijn in gang gezet via de eerste StepUp Open Call voor het verder ontwikkelen van Professional Services. Bij dit soort initiatieven wordt samengewerkt door professionals van de bedrijfsvoering met collega’s van de academie. Op het gebied van duurzaamheid hebben we een flinke stap voorwaarts gezet door het formuleren van een nieuw reisbeleid, waarmee het vliegtuig zoveel mogelijk wordt vervangen door treinreizen. Hierdoor kunnen we onze CO2 footprint substantieel verminderen en nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame mobiliteit. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop de EUR haar strategische doelstellingen vorm en inhoud geeft.

In dit kader is het ook goed om ons te blijven realiseren dat de doelen die wij onszelf stellen in relatie tot onze omgeving mede afhankelijk zijn van de groei die wij als universiteit doormaken. Het aantal nieuwe studenten dat wij mogen verwelkomen in de EUR community neemt al jaren toe. Groei brengt enerzijds nieuwe kansen en ontwikkeling, maar een ongeremde groei brengt ook uitdagingen met zich mee. De toenemende toestroom van het aantal studenten, waaronder velen met een internationale afkomst, is een gegeven waar ook andere Nederlandse Universiteiten nu en de komende jaren mee te maken hebben en kan op termijn een spanningsveld veroorzaken. Op dit moment zijn er immers nog weinig mogelijkheden om te sturen op studententoestroom. Ook binnen de EUR zal dit mogelijk dilemma’s gaan opleveren bijvoorbeeld waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de werkdruk bij stafpersoneel. Maar ook in de context van de stad Rotterdam zien wij nu al dilemma’s ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van studentenhuisvesting. Oplossingen voor een beheersing van de instroom zullen de komende jaren gevonden moeten worden in samenwerking met de overheid en de andere universiteiten.

Ondanks de restricties ten gevolgen van de Covid-periode zijn wij ons ten volle blijven inzetten voor goed en gedegen onderwijs, op locatie waar dat kon, online waar dat moest. Ons onderwijs en onderzoek bleef van hoge kwaliteit, ondanks dat dit niet altijd makkelijk was voor medewerkers en studenten. We hebben ons uiterste best gedaan om een succes te maken van het hybride werken en studeren.

Ik ben buitengewoon trots op ons zeer grote en uitermate betrokken alumni netwerk, in binnen- en buitenland, dat elke dag bijdragen aan de maatschappelijke impact waar we als EUR voor staan. Er ontstaan onder regie van ons Erasmus Alumni Relations Team steeds meer chapters waarin alumni overal ter wereld zich verenigen en het gedachtegoed van hun alma mater uitdragen. Ons gedachtegoed ‘being an Erasmian’ krijgt zo letterlijk gezichten. Een mooi voorbeeld van deze impact en hun betrokkenheid is de ‘value chain’-reeks, waarin alumni via het delen van video’s laten zien op welke manier zij bijdragen aan de maatschappij en wat hen daartoe drijft.

Gedurende het afgelopen jaar hebben we nieuwe bestuurders in ons midden mogen verwelkomen. Binnen het College van Bestuur trad achtereenvolgens Ellen van Schoten toe als vicevoorzitter en Annelien Bredenoord als de eerste vrouwelijke rector magnificus van onze universiteit. We namen afscheid van Frank van der Duijn Schouten en danken hem voor de uitstekende wijze waarop hij de functie van rector magnificus heeft waargenomen. We mochten Martine van Selm en Stefan Sleijfer welkom heten als decaan van respectievelijk de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en vicevoorzitter en decaan bij Erasmus MC.

Ik kijk met genoegen en trots terug op de wijze waarop de EUR gemeenschap, ondanks de uitdagingen, een hechte en coherente gemeenschap is gebleven. We hebben de barrières, die beeldschermen onvermijdelijk opwerpen, kunnen overbruggen en samenwerkingsverbanden, zowel binnen als buiten de universiteit, geïntensiveerd. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we onze bijdrage aan kwalitatief hoog en impactvol onderwijs en onderzoek in de toekomst alleen maar zullen vergroten.

Ed Brinksma, Voorzitter van het College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report