Spring naar inhoud

Bijlage 1: Bestuur en medezeggenschap

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is sinds 1 februari 1973 een publiekrechtelijke rechtspersoon, opgericht bij wet en gevestigd te Rotterdam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het bij wet (WHW art. 9.6 tot 9.9) voorgeschreven orgaan van de EUR dat toezicht houdt op het bestuur en het beheer van de universiteit. De RvT heeft in elk geval als taak het instellingsplan, het jaarverslag, de jaarrekening en het bestuur- en beheersreglement van de universiteit goed te keuren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemt de leden. De RvT legt verantwoording af aan de minister van OCW.

Leden van de Raad van Toezicht

 • Prof. dr. J.W. (Jaap) Winter – voorzitter, partner Phyleon Leadership & Governance
  Benoemingsperiode 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024
 • Prof. dr. ir. C.J. (Hans) van Duijn – vicevoorzitter en voorzitter Kwaliteitscommissie, emeritus hoogleraar/rector magnificus TU Eindhoven en bestuursadviseur
  Benoemingsperiode 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2023
 • Mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée – Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie, bestuursadviseur en diverse commissariaten
  Benoemingsperiode 1 maart 2014 t/m 28 februari 2022
 • Drs. L.B.J. (Laura) van Geest, Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten
  Benoemingsperiode 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024
 • Prof. dr. E. (Ellen) Giebels, Full professor Social Psychology of Conflict and Safety, Universiteit Twente
  Benoemingsperiode 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024 

   

Overzicht nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht

Naam

Nevenfuncties

Prof. dr. J.W. (Jaap) Winter

 • Vice voorzitter Raad van Commissarissen Randstad NV (tot 1 april 2021)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Gogh Museum Amsterdam
 • Lid Raad van Bestuur Goldschmeding Foundation (tot 1 april 2021)
 • Voorzitter Bestuur Stichting ADORE
 • Hoogleraar Corporate Law Governance & Behaviour Vrije Universiteit Amsterdam
 • Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. ir. C.J. (Hans) van Duijn

 • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO)
 • Voorzitter sectorplancommissie Bèta Techniek
 • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoeksschool voor vloeistofmechanica)
 • Nederlands gedelegeerde bij ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure)
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA

 • Commissaris Royal Flora Holland en voorzitter Audit Commissie
 • Commissaris Rabobank Groep en voorzitter HR Commissie
 • Commissaris Mediq en voorzitter auditcommissie 
 • Commissaris Plus Retail en voorzitter auditcommissie 
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam
 • Lid Raad van Advies Nolet groep 

Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

 • Voorzitter Financieel Expertise Centrum (FEC)
 • Lid Beoordelingsadviescommissie Nationaal Groeifonds (vanaf februari 2021)
 • Lid van Bestuur van Pierson fonds (vanaf maart 2021)
 • Lid Raad van Toezicht Netspar (vanaf september 2021)
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vermogensverdeling (vanaf september 2021)

Prof. dr. E. (Ellen) Giebels

 • Lid Raad van Advies LOWI (op voordracht NWO)
 • Bestuurslid Kurt Lewin Instituut, KNAW Graduate School for Social Psychology and its Applications
 • Lid taskforce NeurolabNL - Theme Safety and Security
 • Lid bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (tot 1 oktober 2021)
 • Gastdocent Politieacademie

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van de EUR. De leden worden door de RvT benoemd, nadat de Universiteitsraad is gehoord. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

Leden College van Bestuur

Voorzitter prof. dr. H. (Ed) Brinksma
De voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de RvT en de Universiteitsraad. De taken omvatten onder meer strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, zoals met overheidsorganen en bedrijven in de regio Rotterdam, andere kennisinstellingen en ministeries. 

Rector magnificus – prof. Dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

De rector magnificus is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, alsmede voor het wetenschappelijk personeelsbeleid, studenten en wetenschapsvoorlichting. 

Vicevoorzitter – dr. E.M.A (Ellen) van Schoten RA  
De vicevoorzitter beheert de portefeuille bedrijfsvoering, met onder meer financiën, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorziening. De vicevoorzitter is tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale omgeving en de veiligheid daarvan, het verder verbeteren van de bedrijfsvoering in samenhang met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Overzicht nevenfuncties leden van het College van Bestuur

Prof. dr. H. (Ed) Brinksma

 • Hoogleraar Computer Science, Universiteit Twente
 • Lid Raad van Toezicht, Hogeschool Utrecht 

Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

 • Fractievoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal D66

Dr. E.M.A (Ellen) van Schoten RA 

 

 • Lid Audit Commitee, ministerie van LNV
 • Voorzitter Escience Center
 • Lid Audit Committee Centraal Bureau voor de Statistiek 

Code goed Bestuur en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

In 2018 stelde de VSNU de commissie code goed bestuur universiteiten in (https://www.vsnu.nl/code-goed-bestuur.html). De commissie kreeg de opdracht de toenmalige code grondig te vernieuwen. Dit heeft geleid tot de nieuwe ‘Code goed bestuur universiteiten’, die beoogt bij te dragen aan goed bestuur door het goede gesprek over de governance van universiteiten te stimuleren. Sinds 1 januari 2020 is de huidige ‘Code goed bestuur universiteiten’ van kracht. De EUR heeft de code waar nodig geïmplementeerd. Zo is per 15 december 2020 een geschillenregeling van kracht die de verhouding in dat kader tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur regelt.

Verder worden wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarop gebaseerde regels geïmplementeerd en worden de instellingsregels

Decanen

 • Prof. dr. P.J.F. (Patrick) Groenen, decaan Erasmus School of Economics
 • Prof. mr. drs. W.S.R. (Suzan) Stoter, decaan Erasmus School of Law 
 • Prof. dr. V.J.J.M. (Victor) Bekkers, decaan Erasmus School of Social and Behavioural Science
 • Prof. dr. M. (Martine) van Selm, decaan Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Prof. dr. H.A.E. (Hub) Zwart, decaan Erasmus School of Philosophy
 • Prof. dr. J.P.T.M. (Hans) van Leeuwen (tot 1/9/2021)/prof. dr. S. (Stefan) Sleijfer (per 1/9/2021), decaan Erasmus MC – faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Prof. dr. A. (Ansgar) Richter, decaan Rotterdam School of Management
 • Prof. dr. I. (Inge) Hutter, rector International Institute of Social Studies
 • Prof. dr. W.B.F. (Werner) Brouwer, prodecaan a.i. Erasmus School of Health Policy and Management

Medezeggenschap

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is het medezeggenschapsorgaan van de EUR op universiteitsniveau. De raad telt twaalf studenten en twaalf medewerkers, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Hans van den Berg MSc is voorzitter en medewerker van de EUR. De UR onderhoudt contact met de vertegenwoordigers van het EUROPA (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden), de faculteitsraden en de dienstraden.


Personeelsgeleding

* Wisselingen lopende het collegejaar

Leden tot september 2021
Ferry Blom (ESL), Ben Bode (RSM), Marjan Gorgievski-Duijvestein (ESSB), Hellen Gubby (RSM), Yogi Hendlin (ESPhil), Bianca Jadoenath (ISS), Sebastiaan Kamp (PS), Natascha Kraal (Erasmus MC), John Piarelal (ESHPM), Ana Uribe Sandoval (ESHCC), Albert Wagelmans (ESE), John van Wel (PS).

Leden vanaf september 2021
Emese von Bóné (ESL), Irena Boskovic (ESSB), Georgiana Carp (RSM), Aleid Fokkema (ESHCC), Ernst Hulst (ESHPM), Bianca Jadoenath (ISS), Sebastiaan Kamp (PRO), Natascha Kraal (EMC), Nikita Schoemaker (ESSB), Albert Wagelmans (ESE), Max Wagenaar (ESPhil) en John van Wel (PS).

Studentgeleding

Leden tot september 2021
Younes Assou, Wouter van Dam, Afrodita Dobreva, Armand Gozé, Bram Heesen, Olaf Hornes, Jasper Klasen, Luca Kriese, Philip van Moll, Diederik Mosch, Joep Schoenmakers, Dian van Toor.

Leden vanaf september 2021
Cagla Altin, Simo Azzarhouni, Sandra Constantinou Juhasz, Zohra Hayat, Pi Cheng Hu, Patryk Jarmakowicz, Jasper Klasen, Robbert Rog, Friso Roos, Timo Zandvliet en Yusufhan Balci.

Overleg CvB en Universiteitsraad

Het CvB vergaderde in 2021 maandelijks met de UR op basis van een gezamenlijk voorbereide agenda. In dit overleg komen de wettelijk verplichte onderwerpen aan bod, maar ook onderwerpen waarover het CvB de UR wil informeren of waarover de UR informatie van het CvB wenst te ontvangen. 

Ieder kwartaal vindt op initiatief van de UR overleg plaats tussen de centrale en decentrale medezeggenschapsorganen (EUROPA, faculteitsraden en dienstraden). Door de UR en betrokken beleidsmedewerkers zijn werkgroepen ingericht voor het gezamenlijk tot stand brengen van de landelijke Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs (HoKa) en ten behoeve van het verschaffen van informatie en creëren van nauwe betrokkenheid bij de strategie van de universiteit. Het Presidium van de UR is tijdens alle academische plechtigheden vertegenwoordigd. De kernwaarden op grond waarvan de UR handelt zijn oplossingsgerichtheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en visie. 

Dienstraden

De ondersteunende diensten, Professional Services, de Algemene Bestuursdienst en de Universiteitsbibliotheek zijn sinds 1 november 2016 elk vertegenwoordigd in een eigen dienstraad. De dienstraden voeren regelmatig overleg met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen. Vertegenwoordigers van de dienstraden onderhouden contacten met vertegenwoordigers van de UR en EUROPA (zie hieronder).

EUROPA

In het Lokaal Overleg EUROPA maakt het CvB nadere afspraken met de vertegenwoordigers van de vakbonden, bij de EUR verenigd in het EUROPA. De vakbonden die in dit gremium zijn vertegenwoordigd zijn de Algemene Onderwijsbond, FNV Overheid en CNV.

In het verslagjaar vergaderde EUROPA zeven keer met het lid van het CvB en de directeur HR.

Centraal Stembureau

Het Centraal Stembureau van de EUR organiseert de verkiezingen voor de UR en de dienstraden van de centrale ondersteunende diensten. Het Centraal Stembureau coördineert verder de werkzaamheden van de facultaire stembureaus, die de verkiezingen voor de faculteitsraden organiseren.

In samenwerking met de leden van de UR is in 2018 besloten om de verkiezingen voor de studentleden van de UR via een EUR-brede verkiezing te organiseren. In plaats van facultaire kiesdistricten is er in aanvulling op artikel 22 van het Kiesreglement voor de Universiteitsraad voorzien in een nieuw Kiesdistrict 10, bestaande uit alle bij de EUR ingeschreven studenten. Dit betrof een tweejarige pilot. De pilot kent een positieve uitkomst. Aan het begin van academisch jaar 2021-2022 is daarom besloten om dit te handhaven. Daarnaast is voor de verkiezingen van de studentleden van de Universiteitsraad een lijstsysteem ingevoerd. 

Klachtenbeleid

De EUR heeft voorzien in de wettelijk voorgeschreven regelingen en procedures voor de behandeling van klachten, bezwaren en beroepen. Het gaat niet alleen over formele beroep- en bezwaarschriften en klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, maar ook om klachten van bijvoorbeeld huishoudelijke aard. Als daarvoor gronden zijn, zoals gewijzigde wet- en regelgeving, worden de regels die binnen de universiteit gelden aangepast. De EUR heeft een webpagina met alle reglementen, richtlijnen en regelingen voor medewerkers en studenten.

In 2021 zijn door studenten 307 beroepschriften ingediend bij het College van Beroep voor de Examens van de EUR (tegenover 219 in 2020). Dat waren voornamelijk beroepen tegen besluiten met betrekking tot (negatief) bindend studieadvies, toelating tot een masteropleiding en tentamens. In tien zaken werd er geprocedeerd bij de onderwijsrechter, het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (in 2020 gebeurde dat vijf keer).

Verder zijn in 2021 in totaal 76 bezwaarschriften door de Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften en de Geschillenadviescommissie Studenten behandeld (tegenover 74 in 2020). Het ging hier vooral om besluiten van of namens het CvB. 

Door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, Commissie Ongewenst Gedrag en de Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften zijn er in 2021 25 klachten behandeld (tegenover acht in 2020).

Bij de wettelijk verplichte Faciliteit Rechtsbescherming werden naast de beroepen en bezwaren ook 170 klachten, meldingen en verzoeken ingediend (tegenover 192 in 2020). Deze klachten zijn decentraal afgehandeld.

Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report