Spring naar inhoud

Nationaal Programma Onderwijs en inzet van coronamiddelen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op maatregelen die de Erasmus Universiteit (EUR) nam om de impact van de COVID-19-pandemie op het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te beperken.

Studenten, docenten en onderzoekers werden hard geraakt door de lockdowns in 2021. Studenten dreigden een studieachterstand op te lopen door het uitvallen van lessen of examens, eerstejaarsstudenten stroomden in na aangepaste examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs en waren daardoor minder goed voorbereid. Tientallen onderzoekers liepen vertraging op. De wijzigingen in studieroutes van studenten door vertraging en de ondersteuning voor het onderwijs en onderzoek in een digitale wereld, legde in 2021 een druk op de bedrijfsvoering. 

Het meest indringend waren de effecten van de COVID-19-pandemie echter voor studenten. Allereerst heeft COVID-19 impact gehad op hun studiekeuze en studieloopbaan. Meer studenten kozen ervoor te gaan studeren, waarbij de groei in het aantal studenten in de masteropleiding in het collegejaar 2020/2021 het grootst was.

Studenten in het eerste jaar bachelor kwamen vanuit een situatie waarin het onderwijs grotendeels op afstand had plaatsgevonden. Voor bachelor studenten waren eindexameneisen aangepast aan de veranderde omstandigheden. Dit had gevolgen voor hun studieloopbaan. Het leidde in 2020/2021 niet zozeer tot groter uitval, maar – mede door aanpassingen in de normen van het bindend studieadvies – stroomden meer studenten door naar het tweede jaar met een studieachterstand.

Tijdens de pandemie zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het welbevinden van studenten. Alhoewel berichten over het studiesucces niet duiden op een grootschalige uitval of achterblijvend studiesucces, kopten de kranten ‘Studenten zijn eenzamer, gestrester en maken zich grote zorgen over hun kansen op de arbeidsmarkt’ (Trouw in 2020). De EUR voerde zelf onderzoek uit onder studenten en dat leidde tot vergelijkbare resultaten (Fruewirth, Biswas & Perreira 2021). Studenten aan de EUR, met name Nederlandse, voelden zich eenzamer dan voorheen of zelfs zeer eenzaam (47.09% van studenten die deelnamen aan de StudentMonitor 2020/2021). Verder gaf ongeveer eenzelfde aantal respondenten aan in een meer dan gemiddelde of ernstige depressie te verkeren. 

Problemen bij studenten komen voort uit prestatiedrang in combinatie met onvermogen om over bij problemen hulp te vragen, zo blijkt uit gesprekken die de EUR na het onderzoek met studenten voerde. Dat was voor COVID-19 al het geval en dit is door deze pandemie versterkt. 

De NPO-middelen (onderwijs) zijn daarom gebruikt om het welzijn van studenten te bevorderen en negatieve effecten (studievertraging en hiaten in de vooropleiding) op te lossen.

Tijdens het zomerreces is begonnen met de uitvoering van de plannen. Niet lang daarna kwam er een opleving van het virus en ging de universiteit weer ‘op slot’. Veel plannen worden daardoor pas in 2022 uitgevoerd. 

tabel 8.1

  2019/2020 2020/ 2021
Bachelor 7.678 7.829
Master 5.867 7.187
Premaster 802 1.007

Projectplannen

Planvorming mei en juni 2021

Faculteitsbesturen is gevraagd om een eerste visie op de besteding van de middelen te formuleren. Die werden in de maanden mei en juni 2021 uiteengezet tijdens de reguliere bilaterale consultaties met het College van Bestuur. Uitgangspunt voor de uitwerking was het bestuursakkoord voor onderwijs en onderzoek (mei 2021). Daaropvolgend kwamen regelingen tot stand met instemming van de medezeggenschap. 

tabel 8.2

Erasmus MC 19-jul-21 De medezeggenschap geeft aan dat er naast de aandacht voor de details bij de uitwerking van de plannen, meer aandacht moet komen voor studentenwelzijn op de langere termijn. 
Erasmus School of Economics  8-jul-21 De medezeggenschap is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan. 
Erasmus School of History, Culture and Communication 29-jun-21 De medezeggenschap is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan.
Erasmus School of Health Policy Management  1-jun-21 De medezeggenschap is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan. 
Erasmus School of Law 26-okt-21 De medezeggenschap heeft ten aanzien van de remediërende sessies gevraag om een rapportage ten aanzien van de ervaringen van de studenten. 
Erasmus School of Philosophy 27-mei-21 De medezeggenschap is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan. Echter, zij vraagt wel om aandacht voor studentenwelzijn op de langere termijn. 
Erasmus School of Social Sciences and Behaviour 10-jun-21 De medezeggenschap is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan en benadrukt de ruimte die studiementoren en studieadviseurs moeten krijgen. 
Rotterdam School of Management 17-jun-21 De medezeggenschap heeft aandacht gevraagd voor kwetsbare en/of achteropgeraakte studenten en de monitoring van de effecten van alle projecten en is zonder verdere aandachtspunten akkoord gegaan. 

Governance plan- en besluitvorming NPO

tabel 8.3

Gremium Afstemming
Bestuur Beleidskader, monitoring en uitwerking van de plannen:
  College van Bestuur
  College van Decanen
  Faculteitsbesturen 
Medezeggenschap Conceptplannen voor thema In- doorstroom en Welzijn (zie hierna) en hoofdlijnen begroting voor alle overige thema’s. 
  Overleg met delegatie Universiteitsraad Kwaliteitsafspraken vanuit de Universiteitsraad (thema D)
  Overleg op basis van open uitnodiging met een brede vertegenwoordiging vanuit de Universiteitsraad (volledige regeling)
  Medezeggenschap of facultair niveau bij alle faculteiten
Planvorming consultatie in-doorstsroom en welzijn Studieadviseurs, decanen en psychologen (E&S)
  Studentenvertegenwoordiging Welzijn Universiteitsraad
  Focusgroepen per faculteit over in/doorstroom en studentenwelzijn
  Gesprek met vice decanen onderwijs per faculteit
  Overleg Vice Decanen onderwijs over probleemstelling en richting uitwerking van de plannen
Academische Zaken Directeur Academische Zaken
  Coördinerend Beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie
  Programmaleider en Academisch Leider Studentenwelzijn
  Hoofd afdeling Studentzaken
  Directeur Community voor Leren en Innoveren
Finance & Control Directeur Corporate Planning en Control
  Hoofd Financieel Beleid
  Hoofd Control & Risk
Marketing & Communication Directeur M&C
  Coördinator VO-HO
Human Resources Hoofd Policy Staff HR (Extra hulp in de klas en bestuursakkoord onderzoek)
  Jurist Policy Staff HR
  Beleidsmedewerker Policy Staff 
Faculteiten Decaan
  Vice Decaan Onderzoek
  Vice Decaan Onderwijs
  Directeur Bedrijfsvoering
  Coördinerend beleidsmedewerker
  Faculteitsraad

Kaderregeling Onderwijs: specifieke afspraken in- en doorstroom en welzijn studenten

Faculteiten ontwikkelden aanvullende projectactiviteiten. Dat begon met een kwantitatieve en kwalitatieve nulmeting onder studenten van alle faculteiten. De resultaten zijn besproken met de faculteiten en vormden de basis voor plannen, die vervolgens weer zijn afgestemd met de medezeggenschap van de verschillende faculteiten. Tijdens een werkconferentie van faculteiten, medewerkers van Studenten Services en het programma Wellbeing is bepaald welke onderwerpen op welk niveau (facultair of institutioneel) worden uitgewerkt. Alle maatregelen zijn voor het zomerreces vastgesteld. In de zomer vakantie werden de plannen uitgewerkt en afgestemd met andere initiatieven. 

Op basis van gesprekken met de faculteitsbesturen en hun medezeggenschapsraden zijn alle maatregelen inhoudelijk besproken met de medezeggenschap en hebben zij voorafgaand aan het zomerreces ingestemd. In het zomerreces van 2021 heeft op basis van adviezen vanuit de werkconferentie planvorming plaatsgevonden voor activiteiten op centraal niveau, inclusief de afstemming met initiatieven op vergelijkbare thema’s. 

Monitoring van bestedingen

Zoals vastgelegd in de interne rapportagesystematiek, leggen faculteiten driemaal per jaar intern verantwoording af over de besteding van de middelen. Dat gebeurt met een periodeverslag. In 2021 verschenen er twee – de eerste in augustus en daarna een eindejaarrapportage. Deze rapportages werden besproken met de faculteitsraden.

Corona-enveloppe: plan, bijstelling, realisatie en vooruitblik

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beschikbare budgetten per thema per faculteit. 

tabel 8.4

Thema 1 toont de stijging van de instroom studenten in het studiejaar 2020/2021 en thema 2 de compensatie voor de halvering van het collegegeld. Beide thema’s zijn toegekend aan de normatieve rijksbijdrage. De financiële verantwoording in de jaarrekening verloopt zoals beschreven in art. 660.202 van de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Er is dan ook geen aanvullende verantwoording in dit bestuursverslag vereist.
 

Volledigheidshalve merken wij op dat de compensatie voor de verhoogde instroom verdeeld is conform het interne allocatiemodel van de EUR. Verder hebben de faculteiten op basis van het interne allocatiemodel hun aandeel in de opbrengsten collegegelden ontvangen. Voor de vaststelling van deze vergoeding is gerekend met de reguliere (wettelijke) tarieven. Dat gebeurde zonder rekening te houden met de halvering van collegegeld vanwege COVID-19. Het gevolg van de werkwijze is dat de EUR het resultaat draagt. Dat resultaat is het verschil tussen de misgelopen baten als gevolg van de halvering van de collegegelden en de compensatie hiervan vanuit de NPO-gelden.  

Realisatie

Thema 3 tot en met 5 hebben betrekking op alle maatregelen ten aanzien van het onderwijs en thema 6 ten aanzien van onderzoek. De zogeheten corona-enveloppe is bedoeld om vertraging van studie of onderzoek te voorkomen of te herstellen. 

Deze hoofddoelstelling is voor het onderwijs uitgewerkt in onderstaande thema’s:

 • Extra handen in de klas (zie 3.  in onderstaande tabel);
 • Soepele in- en doorstroom (zie 4. in onderstaande tabel);
 • Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding (zie 4. in onderstaande tabel);
 • Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen (zie 5. in onderstaande tabel);
 • Middelen (zie 6. in onderstaande tabel) beschikbaar gesteld voor het opvangen van ontstane vertraging van onderzoekers. De middelen worden ingezet voor onderzoekers met een tijdelijk contract die vertraging opliepen door COVID-19 en met extra kosten werden geconfronteerd. De middelen zijn in het belang van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.
tabel 8.5 Realisatie NPO-middelen over centrale diensten en faculteiten.

Hierna volgen de toelichtingen over enkele van de thema’s uit het schema. 

 • Extra handen in de klas (#3 – G1-subsidie)
 • In- en doorstroom en welzijn (#4 – niet-normatief)
 • Stages Erasmus MC (#5 – niet-normatief)
 • Onderzoek (# 6 - niet-normatief)

Extra handen in de klas

balanstotaal eind 2021.

Van de beschikbare middelen in 2021 (€ 1.083.600) is per ultimo balansdatum € 424.053 niet besteed. Deze (resterende) middelen zullen samen met beschikbare budgetten 2022 conform het (geactualiseerde) plan worden uitgegeven in 2022 en 2023. Oorzaak van het overschot is dat een deel van de uitvoering vanwege COVID19 is opgeschort . Daarnaast leidde de krappe arbeidsmarkt tot een vertraagde inhuur van nieuw personeel.

Realisatie ‘Extra handen’ in 2021, inclusief inzet eigen middelen:

tabel 8.6

Faculteit Toelichting Meerjarig budget Besteding '21 Prognose '22 Prognose '23
ESPhil Structureel: 2 FTE. Incidenteel 3.4 FTE. Incidentele begeleiding voor extra thesisbegeleiding.  36.842 18.421 18.421 0
ESHPM Inzet tutoren 104.026 15.559 53.874 34.593
ESSB Inzet van extra tutoren voor onderwijs en nakijkwerk.  210.218 79.130 131.088 0              
RSM Studentassistenten 8,5 fte voor het ondersteunen bij MSc onderwijsactiviteiten 424.772 101.155 248.795 74.822
ESE Extra capaciteit studentassistenten en extra capaciteit voor studieadviseurs in totaal 3 FTE.  303.408 22.334 179.484 133.700
Erasmus MC Tijdelijke verhoging van dienstverbanden en aanstelling van tijdelijke onderwijsondersteuning 734.681 516.814 367.743 0
ESL Extra student assistenten t.b.v. onderwijsondersteuning 242.726 19.697 89.212 133.817
ESHCC Extra student assistenten t.b.v. onderwijsondersteuning 110.527 35.912 74.616 0

In- en doorstroom en welzijn studenten

De nulmeting van 2020 leidde tot een aanscherping van de visie over de ontstane problemen voor studenten en werd breed besproken met alle faculteiten. De meting bood een onderbouwing voor aanvullende activiteiten op het eerder door de EUR ingestelde investeringsprogramma in studentenwelzijn. 

Besteding in- en doorstroom

Faculteiten besteedden de middelen met betrekking tot in- en doorstroom aan extra inzet van ondersteunend personeel, docenten, tutoren en mentoren. Het belangrijkste doel was om achterstanden bij instroom weg te werken en meer docenten in te zetten voor grotere groepen studenten. Faculteiten investeerden ook in extra faciliteiten van assessment. RSM installeerde een Online Assessment Support Team (OAST) voor een tijdige en vlotte coördinatie van de plotselinge toename van online assessments. 

Er is extra ingezet op remediëring van mogelijke hiaten die ontstonden in de eindfase van het voortgezet onderwijs. De Erasmus School of Economics bood een online zomercursus aan voor instromende studenten en Erasmus School of Law zorgde voor extra ondersteuning bij het gebruik van juridische termen in het Nederlands en Engels. Verder gaven faculteiten extra begeleiding aan premaster studenten (Erasmus School of Economics en Erasmus School of Health Policy Management). Faculteiten zetten naast docenten ook mentoren in (Erasmus School of Philosophy). Erasmus School of Social Sciences and Behaviour zette een faculteit breed mentor programma op voor eerste jaar studenten.

Vertraging van de plannen is vooral veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt en de nieuwe lockdown. Bij de Erasmus School of Economics en de Rotterdam School of Management vertraagde hierdoor bijvoorbeeld . de geplande extra begeleiding voor thesis-studenten.

Hieronder is per faculteit een overzicht opgenomen van de maatregelen in- en doorstroom.

Projectnaam

Projectbeschrijving

Realisatie

Meerjarig budget t/m 23

Realisatie 2021

(x1000)

Forecast 22-23

Erasmus Medisch Centrum
 

Meer fysieke studieplekken

Beter ontsluiten van de onderwijsruimtes voor gemeenschappelijke studie momenten (naar aanleiding van COVID).

Invoering online reserveringssysteem waardoor studenten op afstand ruimtes met passende m2 kunnen reserveren. Uitrol per januari 2022. 

13,2

3,4

9.8

Online

Ontmoeting

Beter inrichten van een meer persoonlijke leeromgeving voor studenten en het verder afstemmen van online en on-campus onderwijs.

Ontwikkeld in 2021, invoering per januari 2022.

6

0

6

Erasmus School of Economics
 

Opfrissen wiskundekennis

Online zomercursus wiskunde voor instromende eerste jaar studenten.

Aangeboden op vrijwillige basis, 801 deelnemers. 

6,5

8

0

Onboarding Premaster

Ontwikkelen en uitvoeren mentoraat voor premaster studenten. 

163 deelnemers. 

8,2

4

4,2

Begeleiding voor B2 studenten

Opzetten en realiseren van extra begeleiding voor studenten in het tweede jaar met studievertraging.

20 deelnemers. 

3,8

1

2,8

Begeleiding master studenten

Opzetten van persoonlijke begeleiding voor masterstudenten met studievertraging, o.a. door het realiseren van betere informatie aan docenten over de voortgang van studenten. 

Wordt ingevoerd in 2022. 

3

0

3

Thesis supervisie groepen

Extra begeleiding bij het afstuderen door onder meer groepsgewijze begeleiding en organiseren van een inhoudelijk vragenuur. 

Nog niet gestart vanwege wervingsproblemen. 

9,6

0

9,6

Ontsluiten online onderwijs voor studenten met een beperking.

Realiseren van ondertiteling van videomateriaal. 

Videomateriaal van drie vakken is inmiddels ondertiteld. IN2022 volgt een verdere opschaling. 

240

1

239

Coördinatie

Projectleider

 

67

6

61

Erasmus School of History and Communication
 

Geen specifieke projecten op dit onderwerp.

 
Erasmus School of Health Policy Management
 

Geen specifieke projecten op dit onderwerp.

 
Erasmus School of Law
 

Remediërende sessies

Aanbieden van 8 inhaalcursussen.

Twee remediërende sessies voor alle studenten B1.

Invoeren van geautomatiseerde afhandeling van vragen. 

49

7

42

Optimalisatie dienstverlening en communicatie.

Betere informatie en dienstverlening aan studenten.

Onderwijscommunicatieplan dat wordt geïmplementeerd vanaf oktober 2021.

60

9

51

My Future gericht op ontwikkeling.

Programma gericht op persoonlijke ontwikkeling van studenten. 

Module Nederlands ingevoerd i.s.m. Van Dale Instituut gericht op studenten met een taalachterstand.

30

3

27

Erasmus School of Philosophy
 

Activiteiten in het kader van in- en doorstroom studenten Mentoraat

Verschillende onboarding-activiteiten voor aankomende studenten en eerstejaars studenten. Voor zittende studenten inhoudelijke en sociale activiteiten ter bevordering van het studiesucces en de sociale cohesie. 

Er zijn sociale en kennismakingsactiviteiten en inloopdagen georganiseerd. Organiseren van een meerdaagse om de binding en contacten te verstevigen.

67

11

56

Erasmus School of Social Sciences and Behaviour
 

Betere onderwijs-communicatie

Betere studie-gerelateerde informatievoorziening aan studenten. 

Door arbeidsmarktkrapte is werving en selectie vertraagd.

46

22

24

Student Assistant Loket

Student Assistent Loket.

Invulling volgt als vervolgfase op bovenstaand onderdeel.

29

0

29

Studievertraging

Extra begeleiding en extra herkansingen voor uitzonderlijke gevallen. 

Bij vijf vakken extra hertentamens afgenomen.

25

25

0

Rotterdam School of Management
 

Online Assessment Support

Zorgdragen dat alle online assessments en tentamens betrouwbaar worden afgenomen; tijdig worden voorbereid en soepel worden gecoördineerd. 

Bijna 100 procent van de online tentamens was 7 dagen voor afname klaar voor afname. Tevredenheid van studenten is hoog. 

123

43

80

First-stop Student Helpdesk

Inzet van een Freshdesk helpdesk solution om directe vragen van studenten te kunnen beantwoorden. 

Driekwart van de beoogde studenten is tevreden. Het gebruik van de applicatie leidt tot een lager aantal individuele vragen. 

48

36

12

Voortgang bachelor studenten

Regeling van extra tentamens om studievertraging sneller in beeld te hebben.

Extra tentamens zijn volgens plan geregeld maar er is administratieve en rapportage door facultvertraging door ziekte. 

114

9

105

Tweede jaar bachelor mentor

Extra begeleiding aan tweede jaar studenten. 

Capaciteit werd verplaatst om de gevolgen van de nieuwe lockdown in Q4/2021 op te lossen. 

88

44

44

Extra thesis begeleiding

Extra ondersteuning voor master studenten tijdens scriptietraject.

Realisatie vanaf begin 2022.

31

0

31

Coördinatie

   

72

19

53

Bestedingen studentenwelzijn door faculteiten

Studenten hadden vanwege COVID-19 te weinig mogelijkheden om sociale contacten aan te knopen. Dit leidde tot (gevoelens van) eenzaamheid. Faculteiten organiseerden in overleg met de medezeggenschap trainingen coping strategieën voor studenten. Ook gaven ze buiten de periode van de lockdowns meer geld uit aan sociale activiteiten met studenten en pasten ze de leeromgeving zowel online als op de campus aan zodat studenten ook tijdens de lockdowns konden samenkomen. Verder werden studieadviseurs en mentoren aangesteld om extra begeleiding te geven en in contact te komen met kwetsbare studenten.

Veel faculteiten gebruikten het derde en vierde kwartaal om enkele projecten voor te bereiden die deels werden uitgesteld vanwege hernieuwde lockdown, dan wel werden voorbereid om medio het eerste kwartaal van 2022 te implementeren. Zo gaf Erasmus School of Economics voor het project Soft Skills 7 een gratis workshop.

tabel 8.7

Projectnaam Projectbeschrijving Realisatie Meerjarig budget Realisatie 2021 Forecast 22/23
Erasmus Medisch Centrum          
Kleinschalige ceremonies Aantal sociale contacturen in het onderwijs vermeerderende sociale binding tussen studenten vergroten. De realisatie van extra integriteitsceremonies is verschoven naar 2022, in verband met de nieuwe lockdown in het vierde kwartaal. 56,7 0 56,7
Welzijn voor en door studenten Bevorderen van studentenwelzijn en verbinding tussen studenten van de verschillende opleidingen. Activiteiten die gepland stonden zijn vanwege hernieuwde lockdown verschoven naar mei 2022. De studieverenigingen bieden dan meerdere activiteiten aan. 80,3 0 80,3
Sociale ontmoetingsplaatsen faciliteren Met name tijdens COVID19 Meer ruimten maken voor sociale activiteiten.  Vernieuwing en opening van de buitenruimte bij het Onderwijscentrum in oktober. 283,3 292,6 0
           
D&I Master Persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten en het welzijn van studenten. D&I Master 661 10,4 650,6
MIX ‘n Match   Doelen nog niet behaald.      
(welzijn)          
    Mix’n’MATCH Ontwerpfase kwartaal 3 en 4.       
    Implementatie vanaf 1 januari 2022 van een centraal carrièreplatform met een palet aan begeleidingsopties op basis van persoonlijke interesses en voorkeuren. Begeleidt keuze in studieloopbaan.       
Lage Drempels Actief benaderen van studenten van de opleidingen Klinische Technologie, Nanobiology en de Research Masters en koppelen aan een coach, zodat studenten beter grip krijgen op hun problemen. Coaching m.b.v. gestandaardiseerde vragenlijst.  Met een SPQL-vragenlijst worden coachingsgesprekken gevoerd. 95% van de deelnemende studenten heeft een gesprek gehad. 90% van de studenten heeft een tweede en 85% heeft een derde gesprek gehad. Resultaten worden vergeleken met niet-deelnemers en afvallers.  245,5 80 165,4
(welzijn)          
Erasmus School of Economics          
Verbeteren persoonlijk inzicht  Invoeren van een online vragenlijst waardoor studenten inzicht krijgen in hoe ze leren en wat hen motiveert. Dient ook als input voor gesprekken met de studieadviseurs.  25 studenten hebben hier tot nu toe gebruik van gemaakt. Studieadviseurs zijn getraind in het gebruik van het instrument.  15 5 10
Verbeteren Soft Skills Organiseren van workshops onder meer in stressmanagement en omgaan met falen. In 2021 zijn 7 workshops georganiseerd voor ca. 90 deelnemers. In 2022 staan meer workshops op het programma.  62 0 62
    Aan de workshops waren geen extra kosten verbonden.      
           
Verbeteren sociale binding Bachelor 2 Samen met studievereniging organiseren van activiteiten om sociale binding te stimuleren.  Door de ESE studieverenigingen zijn drie activiteiten georganiseerd, met in totaal 92 deelnemers. Een derde activiteit ging op laatste moment niet door vanwege nieuwe lockdown. Facturen zijn pas na sluiting van het boekjaar ontvangen. 30 0 30
Coördinatie Projectleider   64 3 61
Erasmus School of History and Communication          
Uitbreiden begeleiding Sense of Belonging: het aanstellen van een Student Experience Officer die welzijn bevordert door het organiseren van diverse activiteiten en evenementen. Dit nieuwe staflid startte per september. Georganiseerde output betrof afstudeerceremonies, sociale evenementen zoals Welcome Back Drinks, mentorprogramma’s voor alle studenten in BA-1, en diverse Skills Workshops. Daarnaast investeerde hij in het opbouwen en uitbreiden van de online ESHCC student community.  116 54 62
  Tijdelijke interim studieadviseur Inzet van een interim studieadviseur.. 0 5 0
Erasmus School of Health Policy Management          
Extra begeleiding om welzijn te bevorderen Versterken student mentoren. Workshop ‘Omgaan met stress’) voor scriptanten  191 92 99
           
  Verbeteren coping vaardigheden.        
  Sociaal budget voor studenten. Extra inzet studieadvies; extra coaching afstudeerproject BA;      
    workshops timemanagement, motivatie, stressmanagement;      
  Sociale binding tijdens ceremonies. afsluitende bijeenkomsten BA-1 en BA-2; feestelijke posterpresentatie BA-3.      
Erasmus School of Law          
Aanstellen meer begeleiders  Studieadviseur doorstroom. 2 fte studieadviseurs per oktober, gericht op B1. Er werden 1150 gesprekken gevoerd. De wachttijd liep terug naar 48 uur. 120 43 77
Studeercoaches Inzetten van extra coaches om studievertraging te voorkomen. Per september werden coaches aangesteld die 374 studenten in groeps- en individuele sessies begeleiden. 177 40 137
Sociale binding Extra sociale binding i.s.m. studievereniging. De verenigingen hebben activiteitenplan opgesteld dat in februari/juni 2022 wordt uitgevoerd. 10 8 2
Erasmus School of Philosophy          
Aanstellen studenten Wellbeing Officer (WO) en opzetten mentoraat groepjes. De faculteit intensiveert het mentorschap in studiegroepen en organiseert met hen sociale activiteiten. Er wordt actief ingezet op het bereiken van kwetsbare studenten.  Er zijn mentor-studentgroepjes ingesteld, themasessies georganiseerd en de Fluisterwand op Canvas is opgezet.  67 27 40
           
Erasmus School of Social Sciences and Behaviour          
Ondersteuning Student Life (*) Uitbreiding van twee teams gericht op ondersteuning. Aanstelling 1 Student Life Office studentassistent per 2022. 33 0 33
           
  Uitbreiding capaciteit studieadviseurs om wachttijden te bekorten.        
Community Building en - begeleiding. Invoering mentor programma Connect Alle studenten in de bachelorprogramma’s Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Bestuurskunde en Sociologie werkten met het mentor programma.  125 17 108
Rotterdam School of Management          
Extra begeleiding voor kwetsbare studenten. Aanstelling van een studieadviseur voor deze doelgroep. In het najaar is gewerkt aan afstemming met de huidige begeleidingsstructuur. Opschaling begint vroeg in 2022. 99 15 84
Wellbeing coach. Studentadviseur die samen met studentassistent activiteiten voor studenten ontwikkelt.  De werving van de coach was moeilijk. Externe trainers gaven een workshop voor studenten in het vierde kwartaal.  104 7 97
I will meet new people. Het inrichten van een (online) sociaal platform.  Onderzoek naar geschikt platform (incl. UniLife) en studentbehoeften in het najaar. 30 2 18
           
Extra ogen en oren. Aanstellen van studentassistenten om praktische assistentie te verlenen in online/blended onderwijs om de studentenbetrokkenheid te vergroten. De administratie en rapportage loopt achter op de feiten vanwege capaciteitsproblemen veroorzaakt door ziekte. 263 4 259

Tussentijdse wijzigingen NPO-plannen binnen in- en doorstroom en welzijn

EMC

 • Geen wijzigingen ten opzichte van de plannen die werden ingediend in augustus 2021.

ESE

 • Geen wijzigingen ten opzichte van de plannen die werden ingediend in augustus 2021.

ESHCC

 • Een tijdelijke interim studieadviseur voor een periode van drie maanden.

       Datum instemming van wijzigingen: 11 oktober 2021 

ESHPM

 • Instellen traject inzake de mentale gezondheid van de ESHPM-studenten. Het betreft een training van- en door (oud)studenten over psychische gezondheid (zoals stress, burn-out en depressie).

      Datum instemming van wijzigingen: 11 februari 2022

ESL 

 • Het aanscherpen van een module MyStudy op metacognitieve vaardigheden m.b.t. studiesucces, en MyFuture gericht op de verdere loopbaan.

     Datum instemming van wijzigingen: 26 oktober 2021

EsPhil

 • Alle activiteiten die de WO heeft ontplooid zijn geëvalueerd. Er is gekeken naar de mening van de studenten over deze activiteiten en naar de deelname. Gebaseerd op deze evaluatie is een aangepast voorstel geschreven voor het aanstellen van een studentassistent op het dossier studentenwelzijn. Deze gaat nauw samenwerken met de studieadviseur. 

     Datum instemming van wijzigingen: 7 maart 2022

ESSB

 • Overgebleven middelen uit 2021 van het ESSB-mentor programma (CONNECT) worden ingezet in 2022 voor de volgende jaargang van het mentorprogramma. De middelen worden ingezet tot eind 2022. Mogelijk worden ze benut met een uitloop tot eind academisch jaar 2022-2023.
 • EUC: resterende middelen uit 2021 worden in 2022 ingezet op de initiatieven die zijn opgenomen in het aanbod.
 • De toegekende middelen voor Enhanced Communication and Information van 2021 worden overgeheveld naar 2022 met mogelijk uitloop naar 2023. Het project en de inzet blijven hetzelfde; maart 2022 start de nieuw geworven medewerker.

RSM

 • Uitgebreid project- en budgetplan voor zowel 2021 als 2022 .
 • Aanvullend ‘Extra thesis begeleiding’ project om meer scriptieondersteuning te bieden.

     Datum instemming van wijzigingen: 1 oktober 2021

Bestedingen studentenwelzijn door centrale diensten

Op centraal niveau werden in overleg met een vertegenwoordiging van de Universiteitsraad projecten ingericht. Daarbij werd ingezet op een betere informatievoorziening en sociale cohesie onder studenten. 

tabel 8.8

Projectnaam Realisatie Meerjarig budget Realisatie 2021 Forecast 22-23
Outreach (preventie) Een centraal fysiek Informatiepunt als aanvulling/verbetering op het huidige ‘Are you okay out there’. Studenten krijgen beter informatie waar ze terecht kunnen met hun vragen. Door de vertraging van de fysieke locatie (lockdown) zijn bestedingen vertraagd. Wordt verschoven naar 2022.  266 32 234
Sense of Belonging (preventie) Unilife is een bestaande app waar studenten laagdrempelig zelf activiteiten kunnen aanmaken zodat ze elkaar beter en sneller kunnen ontmoeten.  135 14 120
Support Student Organizations. Uitbreiden van activiteiten studieverenigingen met aandachtspunt voor inclusie. Hierbij wordt aangesloten op interuniversitaire activiteiten zoals weerbaarheidstrainingen en het opleiden van vertrouwenspersonen binnen studieverenigingen.  57 0 57
Extra Zorg (interventie Aanstellen van extra psychologen om wachttijden te bekorten. Er werden extra psychologen aangesteld, waarvan de kosten grotendeel in 2022 worden gerealiseerd. 424 8 416
Vroeg interventies samen met Caring Universities Het ontwikkelen van online preventiemethodiek.  21 21 0

Besteding middelen in samenwerking met UNL

Er is binnen de Universiteiten van Nederland geen consensus bereikt over gezamenlijke besteding van het budget. Dit betekent dat elke instelling nu zelf planning maakt voor besteding van de middelen. Wel is kennis uitgewisseld en is besloten dat enkele universiteiten samenwerken in bestaande en nieuwe projecten.

Voor de EUR zijn plannen in ontwikkeling ten aanzien van: 

 • vaardighedensonderwijs in samenwerking met Maastricht University; 
 • gegevensterugkoppeling VO met enkele andere universiteiten (Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Eindhoven University of Technology); 
 • projecten op gebied van aansluiting (onder andere het Pre Academic Programme, en de nieuwe vaardigheden app die we ontwikkelen samen met Erasmus X). 

Bestedingen middelen coschappen Erasmus MC

Het Erasmus MC realiseerde extra coschapplaatsen die door de COVID-19 pandemie niet konden worden gerealiseerd. In het voorjaar 2020 konden bij het tweede instroommoment 72 coschappers niet starten. Verder bleek het aantal studenten dat in 2021/2022 mee wilde doen aan de loting voor een coschapplaats sterk verhoogd omdat een tussenjaar vanwege reisbeperkingen niet mogelijk was. Om de wachttijd niet onaanvaardbaar hoog te laten, was het nodig om tijdelijk meer studenten in de coschappen toe te laten. Omdat het Erasmus MC in de jaren 2017 – 2020 ook te maken had met een verhoogde instroom in de coschappen vanwege de toenmalige curriculumvernieuwing lagen er afspraken met de Erasmus MC-afdelingen en met de affiliërende ziekenhuizen om instroom in de coschappen op een verantwoorde manier te kunnen verhogen met inachtneming van naleving van de leerdoelen. Van deze specifieke en bestaande afspraken is gebruik gemaakt om verantwoord en snel de instroom in de coschappen gedurende tenminste twee jaar met in totaal 120 plaatsen te verhogen. Hiervoor zijn geen NPO-middelen ingezet. Voor 2022 zullen deze middelen wel worden benut. 

Voor alle instroommomenten in de master Geneeskunde 2020/2021 en 2021/2022 geldt dat het aantal studenten is groeide van 72 naar 84. Er zijn extra kosten gemaakt voor uitgestelde reguliere coschappen extern en intern, uitgestelde oudste coschappen extern en intern en uitgestelde stagevergoedingen. De totale begroting voor deze kosten bedraagt € 2.346.663.

tabel 8.9

Faculteit Budget 2021 Besteding '21 Prognose '22 Prognose '23
EMC 1.117.779 0 1.003.267 114.512

Besteding onderzoeksmiddelen in 2021

Faculteiten is gevraagd om een inventarisatie te maken van het aantal onderzoekers dat negatieve gevolgen ondervond van de COVID-19-pandemie. Daarna volgde het verzoek een intern plan te maken. Het leidde uiteindelijk tot extra steun voor 249 onderzoekers. Die steun bestond uit uitstel, scholing of aanvullende faciliteiten. In totaal is € 2.795.331 voor alle faculteiten uitgegeven, inclusief ten behoeve van geneeskunde.

tabel 8.10

  Aantal geholpen onderzoekers Totale kosten
A. NPO Steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers 249 2.795.331
B. Eigen middelen en financiële en niet-financiële maatregelen (bij benadering) 0 24.500

Nadere inventarisatie en geactualiseerde bestedingsplannen leiden tot de verwachting dat in 2022 en jaren daarna het aantal onderzoekers toeneemt dat gebruik maakt van de regeling. Hieronder is dit per faculteit nader gespecificeerd. Volledigheidshalve merken we op dat deze verwachte bestedingen inclusief de inzet van eigen middelen zijn.

tabel 8.11

Faculteit Meerjarig budget Besteding’21 Prognose ‘22 Prognose ‘23 Prognose ‘24 Prognose ‘25
ESPhil 133.896 19.739 66.948 30.000 30.000 30.000
ESHPM 381.110 90.205 191.000 167.586 216.258 56.745
ESSB 611.542 0 305.771 411.542 200.000 0
RSM 959.180 0 479.600 305.900 326.800 326.500
ESE 612.802 29.657 306.401 188.037 390.297 85.135
ISS 174.147 111.574 87.000 115.000 0 0
Erasmus MC 10.142.563 2.548.337 5.037.041 4.000.000 2.500.000 1.094.226
ESL 403.606 0 201.803 157.000 136.000 110.000
ESHCC 242.383 20.319 222.063 38.803 58.330 64.336

Plannen 2022 en verder

De plannen zoals deze zijn vastgesteld in 2021, lopen door in de jaren 2022 en eventueel 2023. Tussentijdse wijzigingen worden afgestemd met de medezeggenschap. Verantwoording vindt plaats in het jaarverslag.

Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report