Spring naar inhoud

Onderwijs

Inleiding

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt 22 bachelor- en 77 masterprogramma’s in sociale-, medische- en gedrags- en geesteswetenschappen. Naast opleidingen die verbonden zijn aan een specifieke wetenschappelijke discipline, biedt de EUR interdisciplinaire en ‘joint degrees’ aan. In de komende jaren zal dit soort opleidingen toenemen, vanuit de ambitie om studenten blijvend goed op te leiden voor sterk veranderend maatschappelijk veld. Internationaal en interdisciplinair opgeleid worden is essentieel.

Tot 2024 voert de EUR een ambitieus investeringsprogramma uit, gericht op de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Ambitie is om studenten op te leiden tot professionals die impact kunnen maken door met een ondernemende en onbevooroordeelde houding de juiste mensen te verbinden om oplossingen te vinden voor complexe problemen. Studenten krijgen in hun opleiding praktische uitdagingen aangeboden waarin ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen. Daardoor ontwikkelen ze een professionele houding die een eerste stap in een verdere succesvolle carrière ondersteunt. Er is aandacht voor het welzijn van de student. Op basis van onderzoek wordt door middel van campagnes op campus aandacht gevraagd voor een gezonde leefstijl. Er is extra aandacht gekomen voor de begeleiding van studenten om uitdagingen op het gebied van studiestress en mentale problemen aan te kunnen pakken.

Actualiteit

Het impactleren werd versterkt door de toekenning van de subsidie City Deal Kennismaken, waardoor het nog beter mogelijk wordt om studenten te laten werken aan actuele vraagstukken uit de directe omgeving. Verder investeerde de EUR in voorzieningen op het gebied van E-learning. Dat stelt studenten in staat makkelijker te werken in projecten met organisaties van buiten de universiteit. Binnen de Europese alliantie van universiteiten UNIC konden studenten, deels online vanwege COVID-19, kennismaken met de uitdagingen in andere Europese steden.


COVID-19 was ook in 2021 van grote invloed op het onderwijs. Niet alleen voor studenten van de EUR, maar ook op leerlingen en studenten in de Rotterdamse regie. Naast veel initiatieven om eenzaamheid en studieachterstand bij studenten te voorkomen, nam EUR actief deel aan een initiatief om leerachterstanden in het primair en secundair onderwijs te voorkomen.

Facts & Figures

Aantal bachelor- en masterprogramma's, inschrijvingen en diploma's

tabel 3.1

  Aantal bachelor-programma’s Aantal masterprogramma’s (inclusief onderzoekmasters) Aantal joint degree -programma’s Aantal post-initiële masterprogramma’s
2020 22 51 5 15
2021 22 51+11 onderzoeksmasters 6 15

tabel 3.2

  Bachelor inschrijvingen Master inschrijvingen Premaster inschrijvingen
2018 19.560 10.737 -
2019 20.412 10.995 -
2020 21.783 12.431 -
2021 22.538 13.127 1.242

tabel 3.3

  Diploma’s bachelor Diploma’s master
2018 3.952 4.929
2019 4.160 5.164
2020 507 1.392
2021 5.655 4.453

Aantal studenten per faculteit

tabel 3.4

  Bachelor 2021 Master 2021 Premaster 2021
ESE 4.626 2.799 209
ESHPM 487 1.029 124
ESHCC 1.736 668 133
ESL 4.145 1.458 82
ESPhil 782 119 0
ESSB 3.586 1.856 326
EUC 660 0 0
EMC 1.936 2.031 43
RSM 4.580 3.167 325

Verdeling man/vrouw/anders

tabel 3.5

  Man Vrouw Anders/onbekend
ESE 5.231 2.394 9
ESHMP 467 1.173 0
ESHCC 724 1.810 3
ESL 2.335 3.349 1
ESPhil 514 386 1
ESBB 1.468 4.288 12
EUC 190 467 3
EMC 1.386 2.624 0
RSM 4.690 3.368 14

Verdeling studenten nationaal/internationaal

tabel 3.6

  Bachelor 2021   Master 2021  
  nationaal internationaal nationaal internationaal
ESE 3.319 1.273 1.923 818
ESHPM 479 7 821 186
ESHCC 929 788 337 321
ESL 4.005 59 1.276 151
ESPhil 653 102 82 36
ESSB 2.686 861 1.410 420
EUC 315 342 0 0
EMC 1.811 125 1.908 113
RSM 3.446 1.110 2.048 1.082

Onderwijsaanbod en onderwijskwaliteit

Ontwikkeling van het onderwijsaanbod

De EUR vernieuwt haar opleidingsaanbod voortdurend om studenten op te leiden die een nieuwe generatie leiders en positieve beïnvloeders kunnen worden in een veranderende wereld. In 2021 bereidde EUR bijvoorbeeld de doelmatigheidsaanvraag en Toets Nieuwe Opleiding voor de interdisciplinaire masteropleiding Societal Transitions voor. De opleiding leidt, onder voorbehoud van goedkeuring, studenten op voor het beantwoorden van vraagstukken met betrekking tot transitie. Erasmus MC kreeg van de doelmatigheidscommissie CDHO groen licht voor de Research Master Genomics in Society en diende een accreditatieverzoek in bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Na accreditatie zullen studenten in deze opleiding actief met vertegenwoordigers in de stad en regio onderzoeken welke rol gentechnologie kan spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken,

De NVAO keurde in 2021 ook de Educatieve Master Primair Onderwijs goed. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Studenten behalen hun lesbevoegdheid en dragen zo bij het aan het terugdringen van het lerarentekort. De focus van de studie ligt op lesgeven in grote steden. Er is veel aandacht voor complexe problemen, bijvoorbeeld op het gebied van kansenongelijkheid, diversiteit en inclusie.

Positieve besluiten accreditaties onderwijskwaliteit

De EUR laat haar opleidingen accrediteren bij de NVAO. Deze instantie evalueert of opleidingsprogramma’s van een goede kwaliteit zijn. We zijn er trots op dat in 2021 onafhankelijke panels in totaal tien accreditaties leidden tot een positief besluit. De overige aanvragen, waaronder opnieuw een Toets Nieuwe Opleiding, zijn eind 2021 nog in afwachting van een besluit. We hebben er vertrouwen in dat de EUR de opleidingskwaliteit intern goed borgt.

tabel 3.7

    CROHO Panel bezoek Inleverdatum NVAO besluit Type aanvraag
Aanvragen ingediend in 2020 en gehonoreerd in 2021            
1 B Geschiedenis 56034 27-06-2019, 28-06-2019 05- 1-2020 03- 8-2021 Accreditatie bestaande opleiding
2 M Geschiedenis 66034 27-06-2019, 28-06-2019 05- 1-2020 01-18-2021 Accreditatie bestaande opleiding
3 B Algemene Cultuurwetenschappen 56823 28-02-2019, 01-03-2019 05- 1-2020 03- 1-2021 Accreditatie bestaande opleiding
4 M Neuroscience (research) 60278 11-25-2019 05- 1-2020 01-22-2021 Accreditatie bestaande opleiding
5 M Mediastudies (research) 60832 01-16-2020 05- 1-2020 03-23-2021 Accreditatie bestaande opleiding
6 M Master City Developer 75066 03- 3-2020 11- 1-2020 05-28-2021 Accreditatie bestaande opleiding
             
Aanvragen ingediend in 2021 en gehonoreerd in 2021            
             
7 B Sociologie 56601 01-27-2021 03- 1-2021 05-20-2021 Omzetting accreditatie onder voorwaarden in positief besluit
8 M Sociologie 66601 01-27-2021 03- 1-2021 05-20-2021 Omzetting accreditatie onder voorwaarden in positief besluit
9 M Health Sciences 75042 11-16-2020 05- 1-2021 08-31-2021 Accreditatie bestaande opleiding
10 M Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (research) 60162 06-22-2021 11- 1-2021 Besluit verwacht maart 2022 Accreditatie bestaande opleiding en protocol joint degree; aanvraag naamswijziging
11 M Erasmus Mundus Master’s Program in Public Policy (joint degree) 75098 11-29-2021 Nvt 02-14-2022 Accreditatie bestaande opleiding volgens European Approach
12 M Educatieve Master Primair Onderwijs 60979 09-29-2021 Nvt 12- 6-2021 Accreditatie nieuwe opleiding (Toets Nieuwe Opleiding)
             

Opleidingskwaliteit borgen: tussentijdse evaluaties

De EUR neemt nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor haar eigen onderwijskwaliteit. Een belangrijke schakel in de kwaliteitszorg van de EUR is dat drie jaar na een externe goedkeuring door de NVAO, op instellings- en opleidingsniveau wordt geëvalueerd of we voldoende stappen maken om onze kwaliteit van onderwijs hoog te houden. In 2021 startte een evaluatie van de werking van de kwaliteitszorg op instellingsniveau. Naast dialogen over de wijze waarop de onderwijsvisie wordt uitgewerkt, werd gestart met een onderzoek met behulp van een extern bureau naar de stand van zaken van de kwaliteitszorg bij de faculteiten. In 2022 zal dit uitmonden in een actieplan dat zich richt op de verdere versterking van de kwaliteitszorg.

Op verzoek van het CvB vonden 45 tussentijdse opleidingsevaluaties plaats. Onafhankelijke peer-panels namen niet alleen de basiskwaliteit onder de loep; ze keken ook naar de mate waarin vernieuwingen bijdragen aan goede kwaliteit van onderwijs voor studenten. Deze terugkerende thema’s hangen samen met de toekomstbestendigheid van het onderwijs en de rol die impactleren daarin heeft. Van belang zijn daarbij ook de eindkwalificaties van opleidingen, de relatie met de strategie, de verworven kennis en inzichten uit de COVID-19-periode, de doorontwikkeling van toetsing en de organisatie en kwaliteitsborging van toetsing. Bij dat laatste wordt voortgeborduurd op het project Versterking Examencommissies.

Rotterdam School of Management

Titel Programma

CROHO

Panel-bezoek

1

B Bedrijfskunde

50645

24-06-2021

2

B International Business Administration

50952

24-06-2021

3

M Marketing Management

60063

24-06-2021

4

M Strategic Management

60066

24-06-2021

5

M Supply Chain Management

60093

24-06-2021

6

M International Management

60256

24-06-2021

7

M Finance & Investments

60409

24-06-2021

8

M Business Information Management

60453

24-06-2021

9

M Strategic Entrepreneurship

60455

24-06-2021

10

M Global Business & Sustainability

60456

24-06-2021

11

M Organisational Change & Consulting

60457

24-06-2021

12

M Management of Innovation

60458

24-06-2021

13

M Business Administration

60644

24-06-2021

14

M Human Resource Management

60645

24-06-2021

15

M Executive Master of Finance and Control

75019

28-09-2021

16

M Executive MBA

75045

09-11-2021

17

M Global Executive OneMBA

75046

09-11-2021

18

M International MBA

75047

09-11-2021

19

M Corporate Communication

75049

09-11-2021

20

M Customs and Supply Chain Compliance

75133

09-11-2021

Erasmus School of Social

Sciences and Behaviour

Titel Programma

CROHO

Panel-bezoek

1

B Bestuurskunde

56627

09-09-2021

2

M International Public Management and Public Policy

60448

09-09-2021

3

M Public Administration

60020

09-09-2021

4

B Pedagogische Wetenschappen

56607

23-09-2021

5

M Pedagogy and Education

60420

23-09-2021

6

B Psychologie

56604

30-11-2021

7

M Psychology

66604

30-11-2021

8

M Urban Management and Development (M.Sc.)

75011

20-10-2021

Erasmus School of Philosophy

 

Titel Programma

CROHO

Panel-bezoek

1

B Filosofie

56081

11-11-2021

2

B Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied

57084

11-11-2021

3

M Filosofie

60822

11-11-2021

4

M Filosofie (research)

60128

11-11-2021

Erasmus Medical Centre

 

Titel Programma

CROHO

Panel-bezoek

1

B Geneeskunde

56551

23-11-2021

2

M Geneeskunde

66551

23-11-2021

Erasmus School of Law

 

Titel Programma

CROHO

Panel-bezoek

1

B Fiscaal Recht

56827

09-12-2021

2

B Rechtsgeleerdheid

50700

09-12-2021

3

M Rechtsgeleerdheid

60084

09-12-2021

4

M Financieel Recht

60086

09-12-2021

5

M Arbeidsrecht

60222

09-12-2021

6

M Ondernemingsrecht

60408

09-12-2021

7

M Aansprakelijkheid en verzekering

60449

09-12-2021

8

M Togamaster

60450

09-12-2021

9

M Recht van de Gezondheidszorg

60451

09-12-2021

10

M Commercial Law

60452

09-12-2021

11

M Fiscaal Recht

66827

09-12-2021

 

In gesprek over onderwijskwaliteit: de kwaliteitscultuur van de Erasmus Universiteit

De vraag ‘Wat is onderwijskwaliteit?’ is niet objectief te beantwoorden. EUR organiseerde hierover een interne dialoog met alle betrokkenen bij het onderwijs. Studenten, docenten en ondersteuners dachten samen met vertegenwoordigers van instellingen van het hoger onderwijs na over de vraag hoe de kwaliteit van onderwijs verder verbeterd kan worden.

Universiteitsraad

De Universiteitsraad formeerde een aparte werkgroep die in 2021 twintig keer bij elkaar kwam om de voortgang in de verbetering van de onderwijskwaliteit te bespreken. Verder kwamen er elke twee tot drie weken themagroepen met een vertegenwoordiging van de Universiteitsraad samen. Ze hebben betrekking op onder meer online leren, toetsing en welzijn van studenten. Medewerkers die inhoudelijk bij deze thema’s zijn betrokken, namen deel. De Universiteitsraad organiseerde voorts twee conferenties over de werking van de medezeggenschap in 2021 voor faculteitsraden en opleidingscommissies.

Faculteitsraden

Een belangrijke plaats in dit gesprek hebben de student- en docentleden in onze medezeggenschap. Zij gaan gezamenlijk in gesprek met het faculteitsbestuur over wat er moet gebeuren in het onderwijs. Alle faculteitsraden stemden in 2021 in met verbeterplannen voor opleidingen en cursussen en zij stemden in met de aanvraag van nieuwe opleidingen.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies voeren op het niveau van de onderwijsprogramma’s voor de bachelor- en de masteropleidingen het gesprek over de onderwijskwaliteit. In 2021 waren de opleidingscommissies nauw betrokken bij het aanpassen van het onderwijs in verband met COVID-19 en de effecten van de maatregelen die in het kader van de Kwaliteitsafspraken zijn geïmplementeerd.

In het kader van de midterm-evaluatie over de werking van de kwaliteitszorgsystematiek is een EUR-brede inventarisatie gestart naar de werking van de opleidingscommissies met betrokkenheid van een externe adviseur. De uitkomsten hiervan zullen in 2022 worden gerapporteerd en de aanleiding vormen voor een projectvoorstel ten behoeve van het verder verstevigen van de positie van de EUR Opleidingscommissies, naar voorbeeld van het project Examencommissies uit 2019-2021.

Examencommissies

Examencommissies van faculteiten wisselen binnen het Overleg Voorzitters Examencommissies (OVE) en Overleg Secretarissen Examencommissies (OSE) ervaringen uit. Ook het opleidingsmanagement en de rector magnificus zijn hier regelmatig bij aanwezig, Naar aanleiding van COVID-19 is het reguliere zes-wekelijkse contact tussen voorzitters van de examencommissies opgevoerd tot wekelijks en sinds medio 2021 tweewekelijks.

In overleg met de examencommissies werden in 2021 examens deels uitgevoerd door middel van online proctoring. Toezicht op online proctoring is geborgd door tweewekelijkse terugkoppeling van onregelmatigheden door de examencommissies aan de tentamenorganisatie. De examencommissies zagen verder nauwgezet toe op de kwaliteit van vervangende toetsen die de on campus toetsen vervingen. Zeven faculteiten deden mee aan het tweejarig project Versterking (Uitvoering) Borgingstaken Examencommissies, dat in 2020 van start ging. Over de resultaten is door de examencommissies eind 2021 gerapporteerd. Naar verwachting volgt in het voorjaar van 2022 een advies over de verdere versterking van de examencommissies.

De lerende kwaliteitscultuur: Communities of Practice

De EUR voert ook een meer informeel en lerend gesprek over de uitwerking van haar onderwijsvisie. Dat gebeurt in Communities of Practice. Dit zijn groepen docenten, studenten en ondersteuners die tijdens een collegejaar op vrijwillige basis samen regelmatig samenkomen om te bespreken op welke wijze het onderwijs beter kan worden. Iedere Community wordt geleid door een academisch leider die kennis heeft van het onderwerp. De Communities worden gecoördineerd vanuit de Community for Learning and Innovation (CLI) in samenwerking met Academische Zaken. Vier Communities of Practice kwamen in totaal zestien keer bij elkaar.

Dr. Lonneke de Meijer – Community for personal and professional development of students

Prof.dr. Arwin van Buuren – Community for Impact learning

Dr. Maciej Szymanowski – Community for personalized and online learning

Prof.dr. Jeroen Jansz – Community for innovation capacity of our teachers

Dialoog in Communities of Practice

Op 9 en 13 december vonden in het kader van een midterm evaluatie vier brede dialogen plaats met 140 deelnemers uit de Communities of Practice. De gesprekken gingen over de manier waarop de EUR haar ambitie uitvoert ten aanzien van impactleren, het bevorderen van docentkwaliteit en de toekomstgerichte inrichting van het onlineonderwijs.

De uitkomsten van de dialogen zijn te vinden in een adviesrapport dat werd aangeboden aan de vice-decanen onderwijs. Ze worden in 2022 gebruikt voor het gesprek over de voortdurende verbetering van het onderwijs met alle faculteiten en met alle leden van de medezeggenschap.

In het advies is te lezen dat er brede steun is voor impactleren en voor de manier waarop docenten worden getraind en ondersteund door onderwijskundigen en mentoren/tutoren. Er zijn grote stappen gemaakt ten aanzien van de kwaliteit van het onlineonderwijs. De Communities gaven aan dat meer overzicht welkom is over de uitkomsten van alle initiatieven per faculteit. De Communities adviseren de EUR om op een aantal inhoudelijke punten de onderwijsvisie aan te scherpen, specifiek waar het gaat om studenten meer interdisciplinair te laten samenwerken aan vraagstukken.

Dr. Lonneke de Meijer: “We leerden in de gesprekken in onze Community hoe belangrijk het is om dezelfde taal te spreken. We kwamen zes keer online bij elkaar. We spraken met studenten, alumni, lazen literatuur en nodigden mensen van buiten de EUR uit. Uiteindelijk mogen we trots zijn dat de EUR in iedere bacheloropleiding aandacht besteedt aan studie-, academische- en beroepsvaardigheden. De Community of Practice wil graag dat gesprekken wat vaker gaan over persoonlijke ontwikkeling. Hoe word je stevig en ontwikkel je bepaalde waarden op basis waarvan je als student later in je leven met andere inzichten, meningen en mensen kunt omgaan.’’

Meten is weten: overzicht studenttevredenheid

Gemiddelde waarderingscijfer NSE: 3.8/5

 • Wat goed gaat: Docentbetrokkenheid, Contact met Docenten
 • Wat nog beter kan: Toetsing, Studiebegeleiding
   

De interne evaluaties binnen alle bachelor- en masterprogramma’s waren in 2021 over het geheel genomen redelijk positief, zeker in het licht van de COVID-19 effecten. Veel vakken werden gelijkwaardig of zelfs beter gewaardeerd dan voorgaande jaren. Vanzelfsprekend zijn studenten niet gelukkig met de gevolgen van de vele lockdowns, maar zij gaven in interne vragenlijsten aan dat ze het online onderwijs waarderen, net als de verbetering van de kwaliteit daarvan. Waardering is er ook voor het feit dat tentamens doorgingen en er extra online begeleiding was, mede mogelijk gemaakt door middelen in het kader van het Nederlands Programma Onderwijs (NPO). Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij de ondersteuning bij het maken van scripties. Studenten gaven aan ook voordelen te zien in online onderwijs, bijvoorbeeld omdat colleges of kennisclips op ieder gewenst moment en bij herhaling te zien zijn.

Aan de Nationale Studenten Enquête deden 12.408 EUR-studenten mee (een respons van 38%). Niet eerder was de respons zo hoog. De NSE werd gehouden tijdens de lockdown en dus in een periode met alleen afstandsonderwijs. Er is in het verslagjaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt. Dat betekent dat er geen zuivere vergelijkingen met eerdere jaren mogelijk is. De algemene studenttevredenheid is een 3,8 (op een 1-5 schaal). Studenten van de EUR zijn het meest tevreden over de thema’s Docenten en Betrokkenheid & Contact.

Toetsing en Studiebegeleiding scoorden minder positief. Dit leidde tot een aantal verbeteracties.  Er is facultaire kwaliteitsmedewerkers gevraagd welke onderwerpen van toetsing verder ontwikkeld moeten worden. In 2022 wordt een Community of Practice ingericht om gemeenschappelijk te leren over toetsing.

Aandacht voor studiebegeleiding was al onderwerp van het programma Student Wellbeing. Op basis van de uitkomsten van de NSE en aanvullend eigen onderzoek komt er in dit programma meer nadruk op een ‘chained care approach’ met onder anderen studieadviseurs, psychologen en decanen. De implementatie vindt plaats in 2022 en 2023.

Overzicht effecten van kwaliteitsafspraken

Zichtbare kwaliteit: hoogtepunten, toekenningen en prijzen

Elk jaar worden verschillende prijzen uitgereikt aan excellente onderzoekers van de EUR. Tevens ontvangt een aantal jonge, talentvolle onderzoekers een fellowship van de EUR of aan Erasmus MC. Daarmee erkennen de EUR en Erasmus MC het talent dat ze in huis hebben en spreken ze hun waardering uit voor wetenschappers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Eerste Nederlandse Hoger onderwijs-premie 2021

De RASL-minor ‘Re-imagining Tomorrow through Arts and Sciences’ won de derde prijs binnen de Nederlandse Hogeronderwijspremie. Op 1 maart maakte minister van OCW Van Engelshoven de winnaars bekend. De nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen te onderschrijven en bedoeld voor docententeams die een topprestatie leveren.

De minor is onderdeel van het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL), een samenwerkingsverband van Codarts Rotterdam, Willem de Kooning Academie (onderdeel van Hogeschool Rotterdam) en de EUR. Binnen RASL vindt gemeenschappelijk grensverleggend onderwijs en onderzoek plaats. De genomineerde minor is een innovatief onderwijsprogramma waarin studenten in een trans-disciplinaire samenwerking een zelfgekozen maatschappelijk probleem opnieuw definiëren. Studenten verhouden zich gedurende het leerproces tot de eigen discipline, andere studenten en disciplines en de maatschappij. Ze leren kritisch te reflecteren op zichzelf.

Comeniusbeursen 2021

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De ‘Fellows’ worden onderling onderscheiden op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. De beurzen financieren onderwijsinnovatieprojecten.

Winnaars EUR 2021:

Delia Dumitrica, Senior Fellow: Adaptive digital environments for qualitative research learning;

Dr. Karen Stegers-Jager, Senior Fellow: Bezint eer ge begint!;

Dr. Jan Nouwen, Teaching Fellow: Global Health Onderwijs en Internationale Stages ten tijde van een pandemie;            

Dr. Katharina Bauer, Teaching Fellow: Is less perfect just perfect?;      

Dr. Floor van Rosse, Teaching Fellow: Podcasts met een bijsluiter.

Education Prize

De Education Prize gaat jaarlijks naar een docent die op een bijzondere manier is opgevallen. Dat kan vanwege haar of zijn gepassioneerde manier van college geven of door een vernieuwende onderwijsstijl. De Education Prize 2021 ging naar dr. Ana Uribe Sandoval, docente bij de vakgroep Media en Communicatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication.

Lambers Student Excellence Award

De Lambers Student Excellence Award werd in 2021 voor de tweede keer uitgereikt aan een excellente student die uitzonderlijke studie- of onderzoeksprestaties heeft geleverd tijdens de studieloopbaan. De prijs ging naar maar liefst twee inspirerende en ambitieuze studenten: Ina Jäntgen (Filosofie en Economie) en Charlie Sewalt (Geneeskunde). Een prijs ging ook naar Nikki Speklé (ESE/ ESL). Ze heeft in zes jaar tijd twee bachelors en twee masters afgerond in verschillende disciplines aan de EUR: Economie en Rechten (mr. drs. programma). Beide masters zijn afgerond met judicium summa cum laude. Tijdens haar bacheloropleidingen nam Nikki succesvol deel aan de ESE Bachelor Honours Class. Ze behoorde niet alleen tot de top van haar Honours Class, maar heeft ook een paper geschreven die eerder werd beloond met de ‘ESE Best Paper Award 2015’.

Student Societal Impact Award

De Student Societal Impact Award is in 2020 voor de eerste keer uitgereikt aan een student van de EUR. De prijs is in 2021 uitgereikt aan Max Wagenaar en Emma Peters. Zij durfden met hun initiatief ‘Erasmus Verbindt’ de ‘gamechanger’ te zijn. Door hun leiderschap verbinden ze studenten actief met grote uitdagingen in de stad.  Dat doen ze met veel initiatief, daadkracht en leiderschap.

Unilever Research Prijs 2021

Bestuurskundige en alumnus Eleonora Kyriakou van de EUR won de Unilever Research Prijs 2021 met haar onderzoek naar de naleving van EU-milieurichtlijnen in de 27 lidstaten. Haar onderzoek laat zien dat niet-overheidspartijen op milieugebied niet in staat zijn druk uit te oefenen op nationale regeringen. De perceptie van burgers over het belang van milieukwesties kan wel binnenlandse druk uitoefenen op de naleving van EU-richtlijnen door de lidstaten.

Rotterdam Scriptieprijs voor onderzoek naar laadpaalinfrastructuur en voorkeur consument

Om studenten te stimuleren hun wetenschappelijk kennis in te zetten voor Rotterdam, hebben de gemeente Rotterdam en de EUR de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. De jury kijkt naar de relevantie voor Rotterdam en de wetenschappelijke kwaliteit. De prijs bestaat uit een oorkonde, een kunstwerk van een Rotterdamse kunstenaar en € 1500.

Jamila Robbeson van Erasmus School of Economics heeft als masterstudent een innovatieve en relevante scriptie geschreven over de voorkeuren van consumenten met betrekking tot de publieke laadinfrastructuur. Ze won hiermee de negende Rotterdam Scriptieprijs.

Profileringsfonds en beurzen

De regelingen van het profileringsfonds voorzien in financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en vrijstellingen. In 2021 kregen 320 individuele studenten en 79 besturen van studie- en studentenverenigingen ondersteuning van het profileringsfonds van de EUR. 168 van die studenten ontvingen een individuele bestuursbeurs vanwege hun lidmaatschap aan de Universiteitsraad, een opleidingscommissie of faculteitsraad. Daarnaast is er financiële ondersteuning geboden aan 35 studenten in overmachtssituaties, vanwege maatschappelijke activiteiten of topsport. De overige studenten ontvingen een beurs in het kader van excellentie of het stimuleren van internationale mobiliteit.

Promotie ‘Raising the Bar’

Rob Kickert verdedigde op 4 december met succes zijn proefschrift ‘Raising the Bar: Higher education students’ sensitivity to the assessment policy’. Hij onderzocht welke rol examensystemen kunnen spelen in het verbeteren van studievoortgang en studieprestaties. Zijn conclusie: hoe hoger de norm (doel), hoe beter de prestaties. Verschillen in prestaties en voortgang liggen op het vlak van hogere motivatie en meer zelfregulatie.

Vanwege de actualiteit van de discussie rondom studieprestaties, in het bijzonder het bindend studieadvies, is het onderzoek van Kickert met belangstelling ontvangen. In NRC is een interview met hem gepubliceerd en hij was te horen op Radio 1 programma bij Jort Kelder. Ook zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van het proefschrift.

Uitkeringen Profileringsfonds behorende bij artikel 4 tweede lid van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

tabel 3.8

Omschrijving Aantal aanvragen Aantal toewijzingen Totaal van de toekenningen (in euro's) Gemiddelde hoogte van de toekenningen (in euro's) Gemiddelde duur van de toekenningen (in maanden)
Studenten in overmacht situaties (ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen) 26 26 95.544,50 3.674,80 8,03
Besturen van studie- of studentenverenigingen (bestuursbeurzen) 79 79 722.657,50 9.147 (aantal aanvragen/totaal bedrag) 79 aanvragen kregen in totaal 415 maanden = ± 5 maanden
Individuele bestuursbeurzen (medezeggenschap) 171 168 194.927,40 1.160,30 3,40
Maatschappelijke activiteiten 4 4 6.014 1.503,50 5,00
Topsport 5 5 8.332,20 1.666,40 5,40
Excellence Scholarship EER 9 5 47.764 9.553 12,00
Holland Scholarship uitgaand onbekend 68 85000 1250 5,00
Holland scholarship inkomend onbekend 32 160.000 5000  
NAHSS onbekend 11 11.000 1.000 6,00
Fulbright onbekend 1 15492 15492 11,00

Impact

Impact-leren maken staat centraal in het onderwijs van de EUR. Studenten leren te handelen vanuit een interdisciplinaire, inclusieve, kritische, ondernemende en pionierende mentaliteit. De EUR werkt samen met gemeentelijke instellingen en met bedrijven in de regio. Er worden verschillende samenwerkingsvormen gezocht, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Docenten krijgen ruimte om met studenten en partners in de regio de uitdaging aan te gaan. Docenten doen dat niet alleen: onderwijskundigen ontwerpen het onderwijs mee en relatiemanagers helpen netwerken met de buitenwereld te bouwen. Hieronder enkele belangrijk initiatieven die bijdragen aan impact-onderwijs.

Het Europa van Erasmus: UNIC

Europa zoekt antwoorden op de grote economische, maatschappelijke en aan de  klimaatverandering gerelateerde uitdagingen waar het voor staat. In lijn met de missie wil de EUR hier een belangrijke bijdrage aan leveren, met nadruk ook in het onderwijs. De EUR is daarom de leider van een Europese alliantie van acht universiteiten (UNIC): Koç University Istanbul (Turkije), Ruhr University Bochum (Duitsland), University of Liège (België), University College Cork (Ierland), University of Deusto (Spanje), University of Oulo (Finland), University of Zagreb (Kroatië), Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland). (https://unic.eu)

Impact maken op de ontwikkeling van postindustriële steden

Als trekker van deze ‘European University’ wil de EUR bijdragen aan de ontwikkeling van het Europese hoger onderwijs van de toekomst. Dit onderwijs richt zich op het revitaliseren van postindustriële steden door middel van inclusief onderwijs, innovatief onderzoek en het stimuleren van maatschappelijk engagement. Binnen UNIC wordt gezamenlijk onderzoek en onderwijs verzorgd zodat studenten in een Europese context trans- en interdisciplinair samenwerken aan het oplossen van grootstedelijke problemen. In 2021 is verder gebouwd aan de structuur van het samenwerkingsverband en gewerkt aan onderwijsmodellen die UNIC in staat stellen om gezamenlijk onderwijs en ‘seamless mobility’ voor studenten aan te bieden. Dit eerste contouren van de toekomstige governance-structuur en de ‘Virtual Campus’ zijn geschetst.

Een Europees onderwijsaanbod: 150 cursussen in 2021 opengesteld

UNIC vindt het belangrijk dat studenten uitdagingen in Europees perspectief leren plaatsen. UNIC stimuleert daarom mobiliteit van studenten van de deelnemende universiteiten binnen Europa. Samen met de partners werd in 2021 een aanbod van 150 cursussen opengesteld voor studenten. Er is een eerste opzet gemaakt hoe studenten zonder drempels binnen hun onderwijsprogramma een cursus bij één van de partneruniversiteiten kunnen volgen. De eerste versie hiervan die in 2021 werd ontwikkeld, wordt in 2022 verder geoptimaliseerd.

Studenten maken impact in de regio: twee Rotterdams Initiatieven over burgerparticipatie

Op verschillende momenten is er in samenwerking met UNIC-onderzoekers, studenten, burgers en ambtenaren van de gemeente Rotterdam een Pop-up CityLab georganiseerd. Studenten uit alle faculteiten konden zich aanmelden.

 • Pop-Up City Labs’ in 2021 gingen over lokaal vertrouwen, over een inclusieve lokale economie.  Onderzoekers en studenten gingen in gesprek over hoe met name migrantenvrouwen bij de politiek te betrekken.
 • Twee studentengroepen werkten aan een opdracht vanuit de stadsmarinier Racisme en Discriminatie en het Resilience Office rondom de toeristische economie in Rotterdam en Bilbao. Die bevindingen zijn met de studenten gelanceerd tijdens het CityLab Festival in Luik waar Mark van Ostaijen, Jiska Engelberts en Marcel de La Haye twee workshops mogelijk maakte met collega’s uit Bilbao.

Onderzoekers van de UNIC-universiteiten nemen de inzichten en uitdagingen die de studenten op deze wijze agendeerden mee in hun wetenschappelijk onderzoek.

Tackling Inequalities: werken aan kansengelijkheid 

Erasmus Initiatives dragen bij aan het interdisciplinaire honours-programma ‘Tackling Inequalities’. In 2021 werd dit programma onderwijskundig verder ontwikkeld met behulp van onderwijskundigen van Impact at the Core, het onderwijsvernieuwingsprogramma van de Erasmus Universiteit dat zich richt op het ontwerpen van impactonderwijs zodat het kon worden opengesteld voor studenten van de UNIC-partners. Zo kan vanaf 2022 een Europees team van studenten aan de slag om na te denken over grote uitdagingen in onze regio.

Dr. Jiska Engelberts: “Ik ben enorm blij dat ons programma, dat al sinds 2019 studenten in verbinding brengt met maatschappelijke partners en vraagstukken in de stad, wordt opengesteld voor Europese studenten, collega’s en partners uit het UNIC netwerk. Voor onze studenten is het cruciaal om ongelijkheid in Rotterdam te analyseren in samenhang met andere Europese postindustriële steden en samen met studenten mogelijke interventies te ontwerpen. Het is dan ook echt uniek dat studenten, wetenschappelijke staf en stadsmakers elkaar door Tackling Inequalities virtueel en fysiek ontmoeten. Tegelijkertijd ben ik ook erg trots dat we ons perspectief op impact-onderwijs nu kunnen delen met andere Europese studenten. Met impact-onderwijs leren studenten hoe ze in samenwerking met relevante stakeholders een meer rechtvaardige stad kunnen verbeelden en realiseren. Ik kijk er naar uit om ook de komende jaren bij te dragen aan een duurzame invulling van impact-onderwijs binnen UNIC.”

Europese opleidingen: joint master en Phd-programma’s

Het is belangrijk dat er een goed onderwijs wordt ontwikkeld met aandacht voor – het ontwikkelen van – oplossingsrichtingen voor grootstedelijke uitdagingen. Het staat centraal in drie volledige onderwijsprogramma’s waarvan de ontwikkeling in 2021 begon. De Nederlandse wetgeving op het gebied van onderwijs, zorgt voor een lange ontwikkeltijd. UNIC komt naar verwachting in 2023 met een gemeenschappelijk aanbod waar ook Nederlandse studenten gebruik van kunnen maken.

In 2021 werd gewerkt aan het bouwen van twee joint masterprogramma’s en een joint Phd-Programma. In ‘joint programma’s’ werken docenten van alle UNIC-universiteiten samen in een onderwijsprogramma waaraan studenten van alle universiteiten deelnemen.

 • Het eerste masterprogramma heet ‘Redesigning the Post-Industrial City’ en kijkt vanuit verschillende disciplines naar grootstedelijke vraagstukken.
 • Het masterprogramma The Superdiverse Classroom, dat gericht is op onderwijsdidactiek, en het PhD-programma Migration and Urban Diversities.
Naar een Europese didactiek van super divers onderwijs bij alle UNIC partner

Onder leiding van Koç University wordt er binnen de Superdiverse Academy kennis ontwikkeld en gedeeld om onderwijsorganisaties beter voor te bereiden op hun superdiverse studentenpopulatie. Een werkgroep is begonnen met het publiceren van een state-of-the-art report ’Super Diversity in Higher Education Settings’, waar onderwijs en onderzoekservaring wordt gecombineerd in concepten en modellen ten behoeve van meer inclusie in het hoger onderwijs. Het rapport benadrukt dat het hoger onderwijs een belangrijke bijdrage levert aan het bouwen van veerkracht van burgers en de duurzame ontwikkeling van de economie. Tijdens het eerste webinar van UNIC was Prof dr. Sabine Severiens de centrale speaker. Het D&I Office leverde een grote bijdrage aan de Superdiversity Academy UNIC. De partners hebben veel waardering voor de kennis en kunde die al binnen de EUR is opgebouwd. Dit bleek ook uit het peer review assessment dat met alle deelnemende universiteiten is gehouden. Hierin is beleid en praktijk rondom diversiteit en inclusie met elkaar vergeleken.

Intern samenwerken aan gemeenschappelijke doelen: impact in the organisation/transformation

UNIC werkt met diverse partners binnen de EUR om haar doelen, te realiseren.

 • Met de CLI is in 2021 een microlab ontwikkeld rond Virtual Excange,
 • Met hulp van Erasmus X hield de UNIC in april de eerste virtuele CityLab/creathon.
 • Met Impact at the Core werd het programma Tackling Inequalities opengesteld voor UNIC-studenten.

Impactleren voor alle studenten van de EUR

Naast inhoudelijke initiatieven in Europees en regionaal verband, is het bevorderen van impactleren de gemeenschappelijke noemer van het centrale programma Impact at the Core. Het is belangrijk dat álle studenten van de EUR uitgedaagd worden om na te denken hoe zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en dat ze daarmee kunnen experimenteren.

Programma Impact at the Core

Impact at the Core startte in 2020 en is gericht op het ontwikkelen van impact-onderwijs, met als belangrijkste doelstelling om in 2024 iedere student in ieder studieprogramma van de EUR tenminste één keer onderwijs aan te bieden waarbij samen met direct belanghebbenden van buiten de universiteit gewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken. Doelstellingen zijn:

 • Het ontwikkelen van cursussen, didactische aanpakken en toetsingsvormen binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving en passend bij de ambities van de EUR.
 • Het vanwege de grote studentenaantallen en werkdruk van docenten betaalbaar en uitvoerbaar ontwerpen van dit onderwijs.
 • Het onderzoeken en implementeren van instrumenten in de leeromgeving die het impactleren ondersteunen en de kwaliteit van het onderwijs borgen:
  • een digitaal systeem waarin bedrijven, overheden, docenten en studenten samen projecten uitvoeren;
  • het ontwikkelen en aanbieden van docentprofessionalisering.
 • Kennisdeling in een Community of Practice. Studenten en docenten trekken lering uit de vele experimenten. Docenten wordt bovendien een mogelijkheid geboden  voor intervisie.

Impactleren is, naast een didactische uitdaging, ook een organisatie- en cultuuruitdaging. Impact at the Core levert een actieve bijdrage aan dit ontwerp- en transitievraagstuk voor alle faculteiten.

Impactleren in de bachelor programma’s

De ambitie om in 2024 minimaal één vorm van impact-gedreven onderwijs in elk bachelor- en masterprogramma onder te brengen, betekent dat met de opgedane kennis al gekeken wordt naar effectieve opschaling. De schaalbaarheid en organisatorische voorwaarden daarvoor zijn belangrijke onderdelen van deze ambitie en bepalend hoe de uitwerking zal vorm krijgen. In 2021 zijn grote stappen gezet om onderwijs te ontwikkelen en implementeren. De vice-decanen van alle faculteiten hebben in juni 2021 ingestemd met het ontwikkelen van een pilot ‘impactruimte’ in het derde jaar van de bacheloropleidingen. Doel is om elke student in zijn of haar derde jaar te faciliteren een maatschappelijke uitdaging te kiezen waar tijdens de minor- en afstudeerfase aan kan worden gewerkt. Studenten studeren dan bijvoorbeeld af op een ontwerp of benaderingswijze van een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

Toekenning subsidie City Deal Kennismaken als motor voor impactleren

De impactruimte maakt samenwerken met de buitenwereld makkelijker. Een aanvraag voor subsidie binnen de City Deal Kennis Maken is in 2021 gehonoreerd met een subsidie van € 100.000. Daarmee wordt de interactie tussen de grootstedelijke context en het onderwijs in de stad versneld; en het talent van de studenten beter verbonden met de opgaven van de stad. Twee kennismakelaars organiseren het netwerk. Ook ontwerpen ze een platform dat samen met het studenteninitiatief Erasmus Verbindt studenten en onderwijs koppelt aan maatschappelijke vraagstukken.

Vraagstukken ophalen uit de omgeving

De EUR haalt vraagstukken uit haar directe omgeving op. In 2021 zijn twee ‘impact education dialogues’ georganiseerd waarbij zowel personen vanuit ons onderwijs en stakeholders uit de maatschappij aan tafel zaten om te praten over hoe het onderwijs beter aansluit op maatschappelijke vragen. De eerste dialoog richtte zich op het zorgdomein en ging onder meer in op het belang van techniek, ethiek en interdisciplinariteit. Bestuurders van zorginstellingen en van het ministerie van VWS benadrukten het belang om studenten tijdens hun studie met concrete vraagstukken aan de slag te laten gaan. In oktober werd samen met Geneeskundestudenten In De Samenleving (GIDS) van het Erasmus MC een dialoog gevoerd over het belang van technologie in het medisch onderwijs.

Impactleren in het onderwijsaanbod 2021

In 2021 werd een grote sprong voorwaarts gemaakt door vrijwel alle faculteiten. Er werden met behulp van het programma Impact at the Core achttien projecten uitgevoerd waaraan ongeveer 2.000 studenten deelnamen.

Overzicht bijdrage impactleren programma ‘Impact at the Core’.

Rotterdam School of Management

De bachelor buitenland stage I DO werd voor de tweede keer aangeboden aan een groep van 60 studenten. Oud-studenten werden opgeleid als coach door middel van een ontwikkelde module rondom leiderschap. Binnen I DO werd ook het stakeholdersplatform Riipen voor het eerst getest.

Binnen de masteropleidingen wordt gewerkt aan het integreren van ervarend leren en het ontwikkelen van overdraagbare vaardigheden om een positieve impact te maken.

Uitkomsten dragen bij aan een didactiek voor impactonderwijs en een betaalbaar en uitvoerbaar onderwijsmodel voor impactleren.

Erasmus School of Philosophy

Het bachelorprogramma voerde een stage in waarbij aan studenten wordt gevraagd een uitdaging in stad/regio te vinden en die – samen met partijen – bespreekbaar te maken.

Uitkomsten dragen bij aan een didactiek voor impactonderwijs en een betaalbaar en uitvoerbaar onderwijsmodel voor impactleren.

Erasmus School of Social and Behaviour Sciences

Voor het tweede jaar op rij evalueerde Impact at the Core hoe studenten, bedrijven, gemeenten in het Design Atelier van de master Bestuurskunde samenwerken. Wat werkt wel? Wat werkt niet?

Antwoorden dragen bij aan een didactiek voor impactonderwijs.

Erasmus Medical Centre

Hoe laat je studenten in een uitdagend onderwijsprogramma ontwerpend bezig gaan met projecten in de stad? Impact at the Core begeleidde een pilot projectmatig onderwijs bij Erasmus MC.

Uitkomsten dragen bij aan een didactiek voor impact onderwijs.

Erasmus School of Law

Binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid is gewerkt aan een pilot voor een integratief vak dat drie rechtsgebieden samenbrengt. Er is een clinic ontwikkeld binnen de master International and European Union Law die in 2022 als proefproject wordt gelanceerd. Verder is gewerkt aan de praktijkgerichtheid van de masters criminologie, privaatrecht en financieel recht.

Erasmus School of Health Policy Management

Bij ESHPM werd met docenten een beter begeleidings- en beoordelingsmodel ontworpen bij de cursus Technologie en Innovatie van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen.

Uitkomsten dragen bij aan een didactiek voor impact onderwijs.

EUR-Breed

In het multidisciplinaire honoursprogramma ‘Tackling Inequalities’ werd gewerkt aan de reflexieve vaardigheden van de student en de samenwerking met maatschappelijke partijen.

In de ‘Impact Ruimte’ is gewerkt aan het creëren van nieuwe didactische interventies en het creëren van een meer open leeromgeving waarbij studenten werken aan nieuwe (impact) vaardigheden.

Training voor docenten

Samen met de CLI ontwikkelde het programma Impact at the Core een microlab en een webinar dat een aparte introductie geeft op impact-gedreven onderwijs.

Makkelijker samen leren met de buitenwereld

Als eerste Europese universiteit is er door de EUR- in 2021 een stakeholdersplatform aangekocht, om zo de samenwerking tussen het onderwijs en de buitenwereld binnen de leeromgeving mogelijk te maken en te versterken. Na een pilotfase wordt dit platform in 2022 verder geïntroduceerd.

Persoonlijke en Professionele ontwikkeling van de student

De EUR vindt het belangrijk dat studenten vaardigheden ontwikkelen in het bachelor- en masteronderwijs die hen in staat stellen om in de toekomst als academische professional een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt, of in bredere zin een bijdrage te leveren aan het vinden van oplossingen in het kader van grotere maatschappelijke vraagstukken. De projecten die in het kader van impactleren samen met Impact at the Core worden ontwikkeld, geven studenten een kans om hun vaardigheden te oefenen in een realistische setting (‘real life’). Daarnaast werd in 2021 in 35 projecten - verspreid over alle faculteiten - gewerkt aan vaardigheidsonderwijs dat zich richt op het versterken van vaardigheden tijdens en na de studie. De focus van deze projecten ligt op bachelor-programma’s.

Overzicht van de implementaties

Erasmus School of History, Culture and Communication

Competentie ontwikkeling

Portfoliotool voor de ontwikkeling van soft skills dat in de nabije toekomst wordt geïmplementeerd.

Arbeidsmarkt vaardigheden

Het herontwerpen van cursussen resulteerde in een versterking van de interactie van studenten met hun toekomstige beroepspraktijk.

Erasmus Medisch Centrum

Competentie ontwikkeling

Pilot vaardigheden en competentie ontwikkeling in het projectonderwijs.

Communiceren over ethische dilemma’s door middel van kunst.

Arbeidsmarkt vaardigheden

MATCH, een programma ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling voor studenten.

Erasmus University College

Studie- en leervaardigheden:

Cursuslijn in het bachelor programma.

Rotterdam School of Management

Studie- en leervaardigheden

Cursusaanbod en een platform voor academisch schrijven en onderzoekmethoden.

Competentie ontwikkeling

Cursuslijn persoonlijke ontwikkeling voor bachelor studenten.

EUR Initiative Vital Cities and Citizens

Competentie ontwikkeling

Binnen het interdisciplinaire honoursprogramma Tackling Inequalities reflecteerden studenten op hun waarden. it

Erasmus School of Philosophy

Arbeidsmarkt vaardigheden

Door het filosofisch atelier worden studenten voorbereid op de arbeidsmarkt (zie tekstkader hieronder)

Erasmus School of Law

Arbeidsmarkt vaardigheden

Binnen het vaardighedenprogramma van de rechtenfaculteit, MyFuture, wordt binnen de bacheloropleidingen gewerkt aan studie- en leervaardigheden door middel van e-modules en het opbouwen van een studentengemeenschap. Voor de master ligt de focus op persoonlijk leiderschap.

Erasmus School of Economics

Arbeidsmarkt vaardigheden

Voor studenten in het tweede en derde bachelorjaar is een vaardighedenprogramma gestart dat studenten voorbereidt op hun loopbaan. Het portfolio aan vaardighedenvakken wordt de komende jaren uitgebreid.

Het filosofisch atelier – een persoonlijk ontwikkeltraject bij de Erasmus School of Philosophy

Het filosofisch atelier wil de brug slaan tussen studie- en loopbaanperspectief voor filosofiestudenten. Het uitgangspunt van de cursus is dat studenten pas kunnen reflecteren zodra ze zich kunnen verhouden tot wat ‘filosoof zijn’ in de praktijk betekent.

Het atelier is een doorlopend programma van Bachelor-1 naar Bachelor-3 in een drie stappen model:

(1) In het atelier worden studenten uitgedaagd om vertrouwd te raken met een voor hen ​​nieuwe (academische) wereld met nieuwe waarden en attitudes;

(2) Studenten worden uitgedaagd om het geleerde toe te passen in de praktijk. Dit is de eerste stap in het bouwen van persoonlijke netwerken; cruciaal in de professionele identiteit als filosoof. Studenten voeren een interview met iemand van buiten de universiteit over wat het betekent om 'filosoof' te zijn;

(3) Studenten worden uitgedaagd om hun bevindingen te relateren aan hun persoonlijke ontwikkeling. Welke vaardigheden hebben ze nodig om zich als toekomstige filosoof te ontwikkelen en welke rol kunnen zij als filosoof spelen? Studenten reflecteren op hoe ze banen voor zichzelf kunnen creëren; ze krijgen loopbaanbegeleiding en trainingen in het schrijven van cv's en sollicitatiegesprekken.

Duurzaamheid

De EUR wil studenten optimaal voorbereiden op een loopbaan waarin ze de duurzaamheidsuitdagingen van de toekomst aankunnen. Daarom wil de EUR duurzaamheid en transformatie verankeren in het hele onderwijsportfolio.

 • De faculteit Rechtsgeleerdheid publiceerde ‘Recht op een Duurzame Toekomst’;  een visie op basis waarvan de faculteit duurzaamheid een prominentere plaats in het onderwijsaanbod gaat geven.
 • In november 2021 - en als onderdeel van de uitvoeringsagenda van Strategie 2024 - opende de EUR het DIT (Design, Impact, Transformation) Platform. Hier werken wetenschappers, docenten, studenten en practitioners samen aan radicaal innovatief inter- en transdisciplinair onderzoek en onderwijs, voor een rechtvaardige en duurzame toekomst. 
 • Een microlab, dat docenten helpt om hun onderwijsaanbod ‘impact en duurzaamheid’ relevant te maken, werd verbeterd.
tabel 3.9 Aanbod met specifieke duurzaamheidsfocus. Voor meer informatie over duurzaamheid in het onderwijs zie: https://www.eur.nl/over-de-eur/visie/duurzaamheid/onderwijs

Internationalisering

De EUR ziet het als haar kerntaak om studenten goed voor te bereiden op een loopbaan in onze open, internationaal georiënteerde samenleving en kenniseconomie. De EUR werkte daarom in 2021 aan de uitwerking van het Internationaliseringsbeleid 2021-2024.

Een internationale universiteit

In 2021 stonden er meer internationale studenten ingeschreven aan de EUR (9.088) dan in 2020 (8.068). Dit is een stijgend aandeel ten opzichte van de totale studentenpopulatie (25% in 2021 t.o.v. 22% in 2020) en hangt samen met een daling van het aantal Nederlandse studenten (27.963 in 2021 t.o.v. 28.092 in 2020).

 In 2020-2021 werd de kwalitatieve intake van studenten verder ontwikkeld. Er werd meer aandacht besteed aan de Engelse taalvaardigheid. Ondanks de COVID-19-pandemie en de daarbij horende beperkingen leidde dit niet tot een daling van het aantal internationale studenten in 2021.

Studenten

tabel 3.10

Inschrijvingen 2018   2019   2020   2021  
Internat. student Initieel post-initieel Initieel post-initieel Initieel post-initieel Initieel post-initieel
Internationaal 5.625 1.382 5.941 1.379 6.750 1.318 7.794 1.294
Nationaal 24.672 730 25.465 707 27.463 629 27.448 515
Totaal 32.409   33.492   36.160   37.051  

Werknemers

tabel 3.11

  2016 Total 2016 Dutch 2016 Dutch % 2016 non-Dutch 2016 non-Dutch % 2021 Total 2021 Dutch 2021 Dutch % 2021 non-Dutch 2021 non-Dutch %
all staff 4558 3527 77% 1031 23% 6280 4606 73% 1674 27%
employed 2.740 2.242 1 498 0 3.487 2.725 1 762 22%
hospitality agreement 1.818 1285 1 533 0 2793 1.881 67% 912 33%
employed WP 1.416 1081 1 335 0 1694 1.205 71% 489 29%
employed PhD 342 216 63% 126 37% 382 208 54% 174 46%
employed OBP 982 945 96% 37 4% 1411 1312 93% 99 7%
GVO - WP* 117 61 52% 56 48% 65 53 82% 12 18%
GVO - PhD 322 138 43% 185 57% 453 188 42% 265 58%
GVO - OBP 411 390 95% 21 5% 253 246 97% 7 3%

Internationaal onderwijsaanbod

In de tabel hieronder is het huidige onderwijsaanbod weergegeven. Ten opzichte van van 2020 is een groei te zien van programma’s die Engelstalig of tweetalig worden aangeboden.

tabel 3.12

Type of programme Dutch only English only Both Dutch and English Total
         
Bachelor 17 5 6 28
Master* 9 34 10 53
Total 26 39 16 81

Het onderwijs aan de Erasmus Universiteit is ingebed in internationale context

De EUR kende eerst voornamelijk faculteits-gebonden samenwerkingsovereenkomsten, maar heeft afgelopen jaar het partner-beleid aangepast en streeft naar instellingsbrede contracten daar waar kan. Er zijn al diverse EUR-brede contracten afgesloten, waarvan een deel binnen de UNIC-alliantie.

Contracten

tabel 3.13

Huidige contracten 471
Nieuwe contracten afgesloten in 2021 22
Contracten verlopen in 2021 70

Brexit leidde ertoe dat er door Britten niet meer deelgenomen kan worden aan het Erasmus+ programma.

De Erasmus Universiteit nam deel aan de volgende belangrijke allianties:

 • Platform for International Education (PIE) www.pieonline.nl
 • European Alliance of Social Sciences and Humanities (EASSH) www.eassh.eu
 • European University Association (EUA) https://eua.eu
 • The European University Foundation (EUF) https://uni-foundation.eu
 • European Association of International Education (EAIE) www.eaie.org
 • ScienceBusiness www.sciencebusiness.net
 • The Magna Charta Observatory www.magna-charta.org

Europese samenwerking staat voorop (Erasmus+)

In 2021 kreeg het European Universities Initiative UNIC een aanvullende financiering voor onderzoek. De projecten draaien op volle toeren. De eerste contouren van studieprogramma’s die gezamenlijk worden ontwikkeld tekenen zich af en diverse internationale bijeenkomsten zijn online georganiseerd.

Er zijn in 2021 weinig nieuwe Erasmus+ projectaanvragen ingediend. Dat komt door de zeer late start van het nieuwe beleidsprogramma 2021-2027, waarbij sommige subsidieonderdelen nog niet werden opengesteld.

In 2021 werd door de COVID-pandemie het budget voor student- en docentmobiliteit niet volledig benut en nam de mobiliteit af. Slechts zes medewerkers en 39 studenten hebben gebruik gemaakt van E+ mobiliteitbeurs binnen Europese Economische Ruimte (EER); nog eens 490 studenten zetten E+ gelden in voor hun studie (E+ KA103 beurs). Doordat reizen buiten Europa niet mogelijk was vanwege de pandemie, maakten maar vijf studenten en twee medewerkers gebruik van mobiliteit buiten de EU (E+ KA107 beurs). Het beschikbare budget kon niet worden opgemaakt en werd deels teruggestort of doorgeschoven naar 2022.

tabel 3.14

Mobiliteit 2021 binnen EU/EER landen (E+ KA103) buiten EER (E+ KA107)
Studenten 39 5

Internationaal en inclusief

Voor specifieke doelgroepen ontwikkelt de EUR een net zo specifiek aanbod, terwijl het tegelijkertijd streeft naar diversiteit en inclusie. HR International introduceert een Soft Landing-programma voor internationale staf. Het International Office werkt momenteel aan beleid, gericht op inclusieve mobiliteit; stimuleert het gebruik van de Erasmus+ app en de European Student Card. Ontwikkeling en resultaten van het ‘Erasmus Without Papers’ project worden nauwkeurig gevolgd. Het IO Soft Landing Programme voorziet in administratieve ondersteuning en introduceert studenten in faciliteiten, services en het Erasmus Student Network.

Orange Knowledge Programme

In 2021 kregen 29 studenten een beurs uit het Orange Knowledge Programme van het budget voor Internationale samenwerking via het Nuffic. Het aantal studenten dat gebruik maakt van deze beurs is afgenomen. Voor veel studenten uit lage- en middeninkomens-landen is de beurs één van de weinige mogelijkheden voor financiële steun om deel te nemen aan het onderwijs bij het ISS.

Vluchtelingstudenten

In 2021 namen elf vluchtelingen deel aan een onderwijsprogramma dat cursisten voorbereidt op een opleiding binnen het hoger onderwijs: Voorbereidend Jaar Erasmus. Door de COVID-maatregelen was de cursusgroep kleiner vergeleken met voorgaande cursusjaren. Het is in dit stadium nog te vroeg om aan te geven hoeveel cursisten zullen doorstromen naar een hbo- of wo-opleiding. Hiernaast biedt het Language & Training Centre intensieve taallessen voor hoogopgeleide vluchtelingen in aanloop naar een opleiding of baan die recht doet aan de capaciteiten van de inburgeraar.

Inclusief Onderwijs

De EUR wil inclusief onderwijs aanbieden. Een veranderende wereld vraagt zowel cognitief als mentaal veel van studenten. De universiteit ondersteunt daarom actief studenten vanaf het moment dat de studie begint en soms zelfs daarvoor. De EUR besteedt met name aandacht aan een inclusieve leeromgeving en aan studenten die in hun familie de eersten zijn die aan een universiteit studeren. De EUR helpt studenten zich te richten op hun persoonlijke doelen en doet dat met cursussen over- en begeleiding in persoonlijke en professionele vaardigheden. Ook is er een aanbod op het gebied van loopbaanoriëntatie. Daarnaast zet de universiteit in op het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en mentale weerbaarheid van de student. Dit gebeurt door een aanbod op persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student en aandacht voor het persoonlijk welzijn.

Het beleid wordt uitgewerkt in twee projecten die worden uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsafspraken (Studentenwelzijn en Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling van de student). Het D&I Office ontwikkelt activiteiten die de inclusie verder versterken.

Diversiteit en inclusie bij de EUR

D&I@EUR creëert een doelgericht en effectief beleid voor een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid voor iedereen. Het bureau werkt met faculteiten gezamenlijk aan inclusief onderwijs en richt zich op het ontwikkelen van een onderwijsaanbod en didactiek die aansluiten op de verscheidenheid aan studenten Sinds 2020 is deze focus uitgebreid met een groot outreach- en onboarding programma.

Outreach: onze toekomst verbinden

‘Onze Toekomst Verbinden’, het outreach-programma van de EUR, begon in 2021. Dit programma heeft als doel kansengelijkheid te bevorderen binnen het hoger onderwijs en tijdens de weg daarnaartoe.  Met het programma wil de EUR structurele barrières tijdens de studieloopbaan wegnemen en een ‘sense of belonging’ in het hoger onderwijs stimuleren.

In 2021 zijn verbindingen tussen het outreach-programma en meer dan dertig stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, sociale ondernemers, gemeente Rotterdam, en de Onderwijsraad. In kleine en grotere bijeenkomsten is op de EUR of elders in de stad gesproken over gemeenschappelijke doelen en ambities voor gezamenlijke stad-outreach activiteiten.

Een concrete samenwerking met de stad was de deelname van de EUR aan het project ‘Tutoren Taal en Rekenen’, een onderdeel van het gemeentelijke Nationaal Programma Onderwijs  (NPO) Rotterdam. Het was een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Rotterdamse hogere onderwijsinstellingen en Rotterdamse basis- en middelbare scholen en bestond uit de inzet van getrainde werkstudenten op Rotterdamse basisscholen en middelbare scholen. Tientallen EUR-studenten hebben gewerkt aan dit project, waarin zij Rotterdamse leerlingen ondersteunen bij taal en/ of rekenen.

Een andere samenwerking vond plaats in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe interdisciplinaire opleiding RASL (Rotterdam Arts and Sciences Lab). In een zomerstudio met het thema Verborgen Talent bogen tien studenten uit verschillende opleidingen zich gezamenlijk over dit thema. Ze ontwikkelden interventies, games en workshops die direct relevant zijn voor het outreach-programma. Zo dragen ze bij aan innovatieve oplossingen om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen

Ook op het gebied van onderzoek zijn in 2021 de eerste verbindingen gelegd: er is een interdisciplinaire D&I/outreach-onderzoeksgroep gestart, waar PhD studenten en postdoc studenten uit verschillende faculteiten bijeenkomen. Ze presenteren onderzoeken en delen onderzoeksresultaten op het gebied van diversiteit en inclusie en kansengelijkheid in het bijzonder.

Building New Blocks

Met het subsidieprogramma Building New Blocks financiert het outreach-programma innovatieve projectvoorstellen van EUR-studenten en EUR-medewerkers die als doel hebben kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. In de subsidieronde van 2021 zijn zes projectvoorstellen gehonoreerd. De zes projecten worden de komende jaren uitgevoerd en geëvalueerd.

Pre Academic Programme (PAP)

In de zomer namen 581 eerstejaarsstudenten deel aan het online ‘Pre Academic Programme’. Dat is 500 minder dan in 2020, maar nog steeds een verdubbeling ten opzichte van 2019. Vanwege COVID-19 werd het programma in hybride vorm aangeboden.

Aan de hand van digitale colleges, opdrachten en Zoom-bijeenkomsten en een campusdag bestaande uit colleges, workshops en opdrachten over persoonlijk leiderschap,  maakten studenten een solide start met hun studie. De deelnemers doorliepen vijf modules: introductie, kennis, kapitaal, kansen en koers. In die modules leerden ze hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen, hoe ze doelen kunnen stellen en hoe zij zichzelf én anderen kunnen motiveren. Daarnaast verwierven ze inzicht over hun eigen prestatievermogen en kregen ze handvatten aangereikt om hun prestaties te verbeteren. Zo werden ze regisseur van hun eigen studietraject. Deze studenten startten hun studie dankzij dit programma met een sterke band met hun medestudenten, de opleiding en de universiteit. Zij beginnen extra goed voorbereid en gemotiveerd aan hun studietijd.

Inclusief onderwijs ontwikkeld in 2021

Erasmus School of History and Communication

167 eerstejaars studenten namen deel aan een innovatieve module intercultureel communiceren. Studenten leerden reflecteren op hun culturele achtergrond en hoe competenties in te zetten om intercultureel te communiceren.

Erasmus Medisch Centrum

90 master studenten namen deel aan een innovatieve module intercultureel communiceren. Studenten leerden reflecteren op hun culturele achtergrond en hoe competenties in te zetten om intercultureel te communiceren.

Implementeren van richtlijnen voor het opstellen van interculturele casuïstiek en het ondertekenen van een manifest inclusief onderwijs met DISCO, de inclusie studenten commissie.

Ontwikkelen van nieuwe leerdoelen voor nieuw mastercurriculum.

Erasmus School of Law

Dr. Nina Holvast en Dr. Willem-Jan Kortleven begonnen met het CLI-fellowship ‘Voorbij het deficitdenken: naar inclusiever onderwijs en diversiteitsbeleid aan Erasmus School of Law’ (‘Beyond deficit thinking: towards a more inclusive education and diversity policy at Erasmus School of Law’).

Erasmus Medisch Centrum

In het project ‘Diversiteit en inclusiviteit voor de Erasmusarts’ wordt gewerkt aan onderwijs om een nieuwe generatie studenten de relevantie en het belang van D&I bij te brengen op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes.

Erasmus School of Law

In 2021 werd een samenwerking gestart met het ‘Platform inclusie en diversiteit‘ van de Orde van Advocaten en de Stichting Bridges Network met als doel diversiteit in de advocatuur te ondersteunen. De stichting Bridges organiseerde diverse werkbezoeken van studenten aan de advocatuur. Juristen met een diverse achtergrond namen deel aan de door de faculteit georganiseerde Moot Courts.

Training en ontwikkeling

 • In 2021 werd een D&I-training ontwikkeld voor docenten om hen de relevantie van D&I bij te brengen en om concrete hulpmiddelen aan te bieden waarmee lessen inclusiever worden.
 • De bibliotheek heeft een aantal korte tutorials ontwikkeld over het gebruik van de ReadSpeaker webreader, een middel om teksten van de website toegankelijker te maken.

Instelling van een studentenadviesraad

Naast al deze activiteiten in de collegebanken en tijdens werkgroepen,  is het engageren en includeren van studenten daarbuiten ook een belangrijk. Het D&I Office richtte daarom het Student Council Equity Diversity Inclusion (SCEDI) op. Binnen SCEDI denken zeven studenten, die vanuit een historisch perspectief ondervertegenwoordigd zijn, mee over D&I-beleid, activiteiten en evenementen. Ook was er een bijeenkomst met studenten en staf van 4 oktober 2021, Diversity Day. Tijdens een zogeheten townhall meeting spraken medewerkers en studenten over seksuele gezondheid en het geven van en vragen om toestemming. De bijeenkomst is gebruikt als input voor het actieplan tegen seksueel geweld onder studenten, dat door het College van Bestuur inmiddels is goedgekeurd en in 2022 wordt uitgevoerd. Aanleiding voor het plan is een rapport van Amnesty International.

Studentenwelzijn als uitgangspunt

De EUR vindt het belangrijk dat, naast het behalen van goede studieresultaten, wordt ingezet op het persoonlijk welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van elke student. Zo wordt studiesucces omgezet in studentsucces. Er is ruimte voor studenten van diverse achtergronden en met diverse uitdagingen. Op basis van een visieplan in 2019,  is in 2020 het programma Studentenwelzijn opgezet met zes projecten. Dat zijn:

Student Living Room

De Student Living Room bestaat sinds november 2020 en bood studenten ook in 2021 een laagdrempelige, niet-commerciële plek om te socialiseren en deel te nemen aan welzijnsactiviteiten. Tijdens de nieuwe lockdown vanaf november 2021 moest weer worden overgestapt naar online activiteiten, zoals yoga-, game- en filmavonden en diverse buddy-initiatieven. De Living Room bereikte alsnog 1600 studenten in 2021. Eind 2021 opende de Living Room haar deuren weer op een centrale plek op campus Woudestein en werden in enkele weken tijd 1400 studenten begroet. Een survey onder 134 studenten gaf aan dat zij de Living Room zeer hoog waarderen en dat deze locatie een positieve invloed heeft op hun welzijn. 

Welzijnsplatform en Hulplijn

Het welzijnsplatform op MyEur was ook in 2021 een centrale plek voor studentenwelzijn-initiatieven, voor psycho-educatie en laagdrempelige toegang tot professionele en peer-support. In 2021 is het platform 34.000 keer bezocht. Hiermee voorziet het platform in een duidelijke behoefte. De peer-to-peer chatservice ‘Frisse Gedachtes’ is onderdeel van het platform. In 2021 werd deze service door honderd studenten gebruikt.

Versterken van support aan studenten

In 2021 zijn 19 focusgroep-gesprekken gevoerd met docenten, studieadviseurs, psychologen en studenten om met elkaar te evalueren welke diensten op welke wijze beter konden worden georganiseerd en ingevuld voor studenten. De uitkomsten worden in 2022 vertaald naar trainingen voor docenten en support-services. Ook is er een korte animatiefilm ontwikkeld over de manier waarop je als student je leven in balans kunt houden en gemotiveerd aan je studie kunt werken. Deze animatie wordt medio 2022 gebruikt bij aanvang van colleges. De animatie verwijst naar een helder overzicht van het complete supportaanbod van de EUR, dat loopt van preventieaanbod (denk aan workshops omgaan met stress of uitstelgedrag) tot peer-to-peer support of online coaching door een studentpsycholoog of een externe professional.

Welzijn in het nieuws: Mentaal Welzijn bespreekbaar maken

Er is een hoge drempel om stress en falen te bespreken. Daarom zijn in 2021 diverse evenementen georganiseerd. In 2021 is de missie rond studentenwelzijn verspreid via sociale media en de pers, het Welzijnsplatform en via campagnes zoals de Eurekaweek (augustus 2021), en ‘Studenten Welzijnsweken’ (juni en november 2021). Eind van het jaar konden de welzijnsweken sinds lange tijd weer live op de campus plaatsvinden en deze bereikten maar liefst 9700 studenten.

Noodzaak om mentaal welzijn bespreekbaar te maken

Op het gebied van dataverzameling is begin 2021 de EUR-monitor Studentenwelzijn uitgevoerd. De respondenten (n=4000) scoren bovengemiddeld hoog op stress (67%), angst (70%) en depressie (50%). De uitkomsten van de tweede meting eind 2021 zijn nog niet bekend. De EUR participeerde in 2021 ook in de landelijke monitor Studentenwelzijn (RIVM/Trimbos/GGD-GHOR). De resultaten van de EUR- en de landelijke monitor komen overeen en ook binnen de landelijke monitor waren er geen opvallende verschillen tussen de EUR en de andere universiteiten op het gebied van studentenwelzijn.

Nieuwe manieren om er vroeg bij te zijn: de digitale tool

In 2021 is via een Europese aanbesteding een webbouwer geselecteerd die een digitale tool ontwikkelt om de persoonlijke groei en veerkracht van studenten te versterken. Deze tool levert ook een bijdrage  aan het voorkomen van mentale problemen. Studenten kunnen daarmee interactief aan de slag. Studenten werken actief mee in focusgroepen. Voor de verdere ontwikkeling van de digitale tool is aansluiting gezocht bij het samenwerkingsverband Caring Universities. Dat bestaat uit een aantal universiteiten dat zich richt op ontwikkeling van interventies en onderzoek op gebied van welzijn van studenten.

Student wellbeing weeks

De welzijnsweken van de EUR konden in 2021 sinds lange tijd weer live op de campus plaatsvinden. De organisatoren pakten het groots aan. In een grote tent midden op de campus, was een pop-up Living Room. De sfeer in de tent was anders dan in de campusgebouwen. Dat was te danken aan zachte banken en muziek, veel planten, massagestoelen en spellen zoals tafelvoetbal en air-hockey. Het bleek een groot succes: studenten waren enthousiast over deze locatie en gaven aan dat deze bijdraagt aan hun welzijn. Studenten konden ook deelnemen aan activiteiten zoals kickboksen, zelfverdediging, kookworkshops in het Foodlab en estatic dance. In totaal bezochten gedurende deze week 9700 studenten de tent. 

Erasmus X: Experimenteren met samenwerkingen

Erasmus X is het lab voor innovatie-experimenten. In samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovaties (EMI) is in 2021 een fysieke pop-up locatie verworven waar de EUR en HR-studenten samen met de buurt werken aan sociale innovaties. Deze locatie naast het Hefpark helpt de belanghebbenden van de EUR bij hun missie om positieve maatschappelijke impact te creëren.

Door EUR-studenten en academici onder te brengen op een fysieke locatie in het hart van de samenleving wil ErasmusX een brug slaan tussen de academische wereld en de buitenwereld. De locatie wordt gebruikt voor vormen van onderwijs zoals community service of challenge-based learning. Dit gebeurt in samenwerking met diverse stakeholders en de bevolking uit Rotterdam-Zuid. Op deze locatie hebben ErasmusX en EMI (Expertise Centrum Maatschappelijke Impact) de krachten gebundeld en zullen ze samen nieuwe manieren creëren om met de gemeenschap in contact te komen.

Het project ErasmusX Redefining the Classroom werkt aan een structuur en programmering van activiteiten op deze locatie. Verschillende stakeholders met concrete plannen zijn al uitgenodigd om in deze ruimte te co-creëren: UNIC (city labs), AIPact (Aicon project) en Healthy start with SYNC lab/YoungXperts, MovezLab, en Resilient Delta. Externe stakeholders zijn de gemeente Rotterdam en diverse lokale jongerenorganisaties zoals Momentum, en de stichtingen Chance to Influence en IkBenWij.

Erasmus X

Naast de activiteiten binnen de Community for Learning and Innovation, biedt de EUR veel ruimte aan disruptieve innovaties. Die worden bij voorkeur ontwikkeld samen met- of door studenten onder inspirerend leiderschap van ErasmusX.

ErasmusX is het innovatielab van de EUR dat nieuwe aanpakken ontwikkeld voor de organisatie. ErasmusX ontwikkelde met het Wetenschapsknooppunt, het VO-HO netwerk, ESSB en de Community for Personal Professional Development een mobiele applicatie om (1) de aansluiting VO-HO te vergemakkelijken en (2) leerlingen en studenten te ondersteunen in het verwerven van vaardigheden. In de applicatie krijgen leerlingen in het VO en studenten in het HO/WO de mogelijkheid om in hun eigen tijd en hun eigen tempo vaardigheden te verwerven. Het daarbij om vaardigheden die zij zowel voor hun studie als daarbuiten nodig zullen hebben. De app stimuleert het opbouwen van gewoontes;  het stellen van doelen op korte en lange termijn;  plannen; monitoren en reflecteren.

ErasmusX werkt aan toekomstgericht onderwijs. Dat betekent dat het onderwijs plaatsheeft in een omgeving die past bij de persoonlijke voorkeuren van de studenten. In het toekomstgericht onderwijs neemt co-creatie een belangrijke plaats in, net als de inzet van opkomende technologieën.

ErasmusX heeft drie belangrijke doelen: het gebruik en verdere ontwikkeling van EdTech (Educatie en Technologie), complexe innovaties ontwerpen met externe stakeholders, en het gezamenlijke ontwerpen met studenten (co-creatie). In alle projecten wordt een sterke nadruk gelegd op de capaciteit doelen te stellen, te reflecteren en te ontwikkelen. Een persoonlijke leeraanpak wordt gestimuleerd.

Naast het aanjagen van onderwijs gerelateerde innovaties wordt ook gewerkt aan het bevorderen van een innovatieve organisatiecultuur.

Voorwaardelijk voor een innovatieve organisatiecultuur is een veilige experimenteerruimte. Zo’n ruimte kent naast fysieke aspecten, zoals de nieuwe fysieke locatie op de Nassaukade in Rotterdam-Zuid, ook mentale aspecten. Denk daarbij aan een specifieke mindset waarin falen en veerkracht als essentiële elementen van het leerproces worden beschouwd., Een voorbeeld is Fail Fast Forward.

Fail Fast Forward: het belang van falen en veerkracht

Dat falen even goed informatie oplevert en ook kan helpen bij het streven naar excellentie en goed presteren, wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Om met docenten en studenten in gesprek te gaan over falen en veerkracht, heeft ErasmusX een serie workshops gelanceerd waarbij deze thema’s centraal staan. De workshops werden in 2021 vijf keer gegeven. De workshop brengt studenten docenten en de academische gemeenschap in gesprek over falen en veerkracht en deelnemers wisselen praktische tips uit. In 2022 wordt deze workshop minimaal één keer per maand in samenwerking met faculteiten verzorgd. Daarnaast is ErasmusX in samenwerking met ESL en EUC bezig met het ontwerpen van een spoor op het gebied van falen en herstel binnen de faculteiten en een tutor training voor de betrokken tutoren en studie adviseurs/ coaches.

Community for Learning and Innovation (CLI)

De Community for Learning & Innovation (CLI) is een netwerkorganisatie van de faculteiten. De CLI is de motor in het realiseren van toekomstgericht onderwijs aan de EUR. In samenwerking met de faculteiten ontwikkelt de CLI onderwijsinnovaties die studenten in staat stelt  kritisch en creatief denken te combineren met solide academische kennis en vaardigheden. De CLI zorgt voor verbinding, het delen van kennis en het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovaties.

De CLI werkt aan drie thema’s:

 1. Professionele ontwikkeling van docenten
 2. Onderwijsinnovatie en digitalisering
 3. Evaluatie en onderzoek van onderwijsinnovatie

De CLI richt zich op docenten, studenten en onderwijsondersteuners die een extra stap willen zetten in het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Lees voor meer informatie verder op www.eur.nl/cli.

Gezamenlijk werken aan het onderwijs tijdens Corona

Tijdens de COVID-19-crisis is de onderwijsvernieuwing in een stroomversnelling terecht gekomen. Het onderwijs en de toetsing moesten in hoog tempo online worden gebracht. De CLI heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De samenwerking met de faculteiten en professional services is geïntensiveerd en leidde onder meer tot:

 • het voorbereiden van beleid en aanpak van de anderhalve meter-universiteit waarin de EUR koos voor een hybride model met online als basis en on campus waar mogelijk;
 • het in snel tempo realiseren van een voorziening voor toetsen op afstand via digitaal toetsen en online proctoring zodat de tentamens doorgang konden vinden;
 • het aanbieden van didactische ondersteuning voor online en onderwijs en toetsing via de CLI-teams.

De resultaten zijn steeds afgestemd met de voorzitters examencommissies, onderwijsdirecteuren en het College van Bestuur.

Vanwege de COVID-maatregelen kon helaas veel minder gebruik gemaakt worden van het Education Lab. Via tools als MS Teams en Zoom had de afstemming alsnog digitaal plaats, onder meer tijdens een wekelijks EUR-breed managementoverleg. 

Innovatiekracht van docenten

De Erasmus Universiteit helpt docenten om zich tot onderwijskundige leiders te ontwikkelen: inspirerende teamspelers, omringd door interdisciplinaire leerteams die bestaan uit onderwijsprofessionals, leertechnici en inhoudsspecialisten. Dit alles ondersteund door geavanceerde technologie.

De innovatiekracht van docenten wordt door de CLI ondersteund binnen het thema ‘Professionele ontwikkeling van docenten’. Door docenten permanent op een stimulerende, inspirerende manier op te leiden zijn en blijven ze niet alleen continu bezig met de versterking van de kwaliteit en innovatie van hun onderwijs, maar kunnen ze dit ook voortdurend aanpassen aan maatschappelijke veranderingen, nieuwe didactische inzichten uit wetenschap en praktijk en nieuwe technologische mogelijkheden.

Docenten kunnen aan de EUR deelnemen aan de standaard opleidingen basiskwalificatie (BKO) en specialistische kwalificatie (SKO). De CLI reikte 108 BKO certificaten uit en 26 SKO certificaten uit. Er werden vanwege de COVID geen leiderschapscertificaten (LOL) aangeboden.

In 2021 zijn 26 verschillende MicroLabs uitgevoerd. MicroLabs zijn korte how-to modules voor EUR-docenten over specifieke onderwijskundige vraagstukken. Daaraan hebben in totaal 934 docenten deelgenomen. Tijdens de COVID-crisis konden alle MicroLabs zeer snel naar een volledig online variant omgezet worden. Er zijn twee nieuwe MicroLabs gerealiseerd, namelijk ‘How to encourage societal impact in your course’ en ‘How to supervise students’. Het volledige overzicht met alle MicroLabs is te vinden op www.eur.nl/microlabs.

Verder is gewerkt aan het mogelijk maken van een certificaat Basis Kwalificatie Examineren (BKE) na het voltooien van drie van de vier MicroLabs over toetsing. Ook is een Senior Kwalificatie Examineren (SKE) opgezet. Er waren elf deelnemers.

Tijdens de COVID-crisis zijn de volgende extra materialen ontwikkeld:

 • Instructiematerialen over onlineonderwijs en toetsen zijn online beschikbaar gemaakt om docenten snel te kunnen informeren.
 • De online ontwerptool voor docenten, ‘teachEUR’, is opgeleverd.
 • Diverse interactieve webinars zijn verzorgd, zoals de ‘Online interaction and tool experience’ en ‘Online assessment”. Er deden 191 docenten aan mee.

Evaluatie en onderzoek van onderwijsinnovaties

Met het CLI-thema Erasmus Education Research profileert de EUR zich als een universiteit die niet alleen belang hecht aan de innovatie van onderwijs, maar ook aan de empirische evaluatie van de effecten van dergelijke innovaties. Versterking van onderwijsonderzoek draagt bij aan de onderwijskundige kennis en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs aan de EUR.

In 2021 liepen er nog twee promotietrajecten die nog vielen onder de Onderzoeksagenda Kwaliteit en Studiesucces. Onder leiding van een academisch sponsor is een nieuwe onderzoeksagenda opgezet en is de werving gestart voor drie promotieplaatsen. Onder leiding van een ambassador is een interessante reeks researchlunches georganiseerd waarbij zowel de PhD studenten als de CLI-fellows actief worden betrokken en gevraagd worden hun werk te presenteren.

De CLI organiseert een netwerk van fellows. Zij krijgen de kans om één of twee jaar actief te zijn in onderwijsvernieuwing door onderwijsinnovatieprojecten en/of onderzoeksprojecten uit te voeren naar onderwijsinnovaties. Er waren twee rondes waarin fellow-aanvragen konden worden ingediend. Na een positief besluit krijgen zij één dag per week tijd om hun project uit te voeren. Tijdens de looptijd houdt de fellow contact met de CLI en de andere fellows. Voorbeelden, lessen en resultaten worden gedeeld met de community, bijvoorbeeld tijdens de fellow connect meetings waarin fellows hun werk presenteren. Doelstelling was om eind 60 fellowships af te ronden. In totaal werden 19 fellowships voor eind 2021 afgerond, en bevinden zich 8 fellowships trajecten in de eindfase en zijn er 11 nog in de researchfase. Het onderzoek van de fellows concentreerde zich vooral rondom vaardigheidsonderwijs, motivatie en welbevinden van studenten.

Het onderzoek van de fellows concentreert zich vooral rondom online en blended onderwijs, motivatie en welbevinden van studenten en vaardighedenonderwijs. Een voorbeeld hiervan is het creëren van zes digitale modules voor kwalitatieve methodologie vakken, waarin literatuur is gecombineerd met video's van experts en praktische analyse. Studenten worstelen vaak met deze data-analyse. Andere faculteiten kunnen van dit project profiteren. Een groot aantal studenten vond de modules effectief, plezierig en nuttig. Andere voorbeelden zijn onderzoeken naar het effect van goalsetting op studiesucces of naar de rol van co-regulatie in het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden bij studenten.                                

Meer over de fellows en hun werk is te vinden op www.eur.nl/fellowships.

Future oriented education in een online omgeving

De Erasmus Universiteit investeert in nieuwe technologieën om studenten te motiveren en te engageren in een online leeromgeving. De verwachtingen over personalisatie en flexibilisering ontwikkelen snel. Ambitie is om ruimte te bieden aan eigen leerpaden van de studenten en te onderzoeken welke online-instrumenten studenten helpen om zich thuis te voelen op de EUR en het zelfbewust bouwen aan kennis en competenties. In veel ontwikkelprojecten ligt op dit moment nog de nadruk op het ontwikkelen van asynchroon leren waarbij studenten zelf kunnen bepalen op welk moment zij welke activiteiten willen ondernemen. 

Onderwijsinnovatieprojecten

Eind 2021 heeft de CLI de faculteiten geholpen om 80 projecten uit te voeren, meestal op verzoek van docenten en de Learning Innovation-teams die een onderwijsonderdeel willen herontwerpen. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de onlineversie van de Masteropleiding Arbeidsrecht (ESL) en de MOOC sustainable Finance van RSM. Voor veel vakken zijn educational video’s, podcasts en games gemaakt. Meer voorbeelden van innovatieprojecten zijn te vinden op deze webpagina’s.

Digitaliseringsprojecten

De CLI werkt aan digitaliseringsprojecten waarvoor veel expertise, tijd en geld nodig is die het noodzakelijk maken om de investering gezamenlijk met de faculteiten te doen. De CLI trekt bij de digitaliseringsprojecten samen op met de Chief Information Officer (CIO) en zijn team. In 2021 is er aan twaalf digitaliseringprojecten gewerkt. Zo is er een stabiele en duurzame voorziening voor digitaal toetsen en proctoring opgezet. De digitale leeromgeving is verrijkt met functionaliteiten van FeedbackFruits en oefensoftware voor statistiek. Er is gewerkt aan gamificatie, de virtual classroom en learning analytics. Meer voorbeelden staan op deze webpagina’s.

Studentenprojecten

Co-creatie met studenten is een belangrijk onderdeel van de innovatie aanpak van de Erasmus Universiteit. Hiervoor ondersteunt de CLI Students-for-Students. De volgende partnerships en initiatieven zijn ondersteund in 2021: Erasmus Tech Community, Rethinking Economics NL, Turing Society, ECE Students, Enactus EUR, Erasmus Sustainability Hub, Culture Calling, Happy Students, Psychedelic Science Collective, Dutch Student Entrepreneurs. Deze organisaties dragen op verschillende manieren bij aan de verrijking van het onderwijs van de EUR. Een mooi voorbeeld is LifeVersity. Studenten organiseren online vaardigheidscursussen voor studenten. In 2021 namen 725 studenten deel aan cursussen, gericht op onder meer persoonlijke effectiviteit, impact-vaardigheden. Voor meer informatie: www.eur.nl/s4s.

ErasmusU Online: werken aan toekomstgerichte educatie

In 2021 begon de voorbereiding van projecten in het kader van ErasmusU_Online. Het College van Bestuur heeft CLI gevraagd dit initiatief te ontwikkelen als integraal onderdeel van Strategie24. ErasmusU_Online vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs en doet dat door onlineprogramma’s die als aanvulling dienen voor het reguliere onderwijs. De programma’s zijn bedoeld voor studenten die niet naar de campus kunnen komen vanwege afstand (in Nederland en internationaal) of drukte vanwege de combinatie met werk en gezin.

ErasmusU_Online richt zich op premaster en masteropleidingen op basis van ervaringen van toonaangevende universiteiten in deze markt. De innovaties die voor het onlineonderwijs worden ontwikkeld, komen mede ten goede aan de flexibilisering van het onderwijs voor reguliere studenten omdat zij online keuzevakken en minoren op een asynchrone manier kunnen volgen. Samen met de faculteiten, Academische Zaken en Professional Services zijn in 2021 concrete stappen gezet gericht op de lancering van ErasmusU_Online in september 2022 met een klein aantal opleidingen.

In 2021 had de COVID-19-pandemie nog altijd een grote invloed op het onderwijs in het algemeen en de ErasmusX projecten in het bijzonder. Projecten met een sterk co-creatie waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk was, kwamen te vervallen. Het ErasmusX team bleek zeer flexibel en innovatief en ontwikkelde in korte tijd nieuwe projecten, gericht op de omgang met de effecten van COVID-19. Door de inzet van ErasmusX konden studenten toch deel uitmaken van een community en konden studenten samen met ErasmusX nieuwe oplossingen voor hun onderwijs bedenken en uitvoeren.

Voorbeelden:

In 2021 is door de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), docenten van de Erasmus School of Law en onderwijskundige ondernemers van ErasmusX voor het nieuwe vak Tech*Legal (BA Erasmus School of Law) een volledig nieuwe online leeromgeving ontwikkeld,  gebaseerd op game-based learning. De 1500 (zowel voltijd als deeltijd-) studenten kunnen ofwel in kleine groepen in online virtuele escape rooms ofwel individueel via Canvas,  het vak volgen en afronden. Dit project is in co-creatie met docenten, het LI-team van ESL, voltijd- en deeltijdstudenten en de EUR IT-afdeling ontwikkeld en geïmplementeerd. De uitkomsten en effecten van het project worden onderzocht en zullen medio 2022 worden gepubliceerd.

In vervolg op het experiment in het academisch jaar 2020-2021 is het framework voor programmatisch toetsen in de Minor Future Learing with EdTech verder ontwikkeld. Bij programmatisch toetsen krijgen de studenten meer feedback en ligt de nadruk meer op het begeleiden en beoordelen van de ontwikkeling van de student.

De Minecraft-campus is een online virtuele campus. Deze werd in 2020 ontwikkeld en biedt studenten tijdens ‘lockdowns’ de mogelijkheid om sociale en lerende activiteiten te ondernemen. In 2021 werd het concept overgenomen door de TU Delft en een aantal hogescholen in Nederland. ErasmusX ontwikkelde voor de EUR het platform verder. Studenten leerden in een game probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. In 2021 werden 1200 sessies georganiseerd. De gemiddelde gebruiker wandelde niet minder dan een uur over deze online campus. In november 2021 heeft ErasmusX ‘The Best in Class’ prijs voor de beste virtuele campus in ontvangst mogen nemen.

Momenteel doet ErasmusX onderzoek naar de impact van game-based leren op motivatie van studenten en het effect op het leren en de impact van een virtuele leeromgeving op ‘sense of belonging’.

Docentgedreven

Het enthousiasmeren van docenten om game based onderwijs te ontwerpen, is een belangrijke doelstelling van ErasmusX. ErasmusX organiseerde diverse lerende bijeenkomsten bij de Community voor Leren en Innoveren en het samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, TU Delft en de universiteit Leiden. In totaal 22 docenten namen deel. In 2022 volgen nog veel meer activiteiten.

Fail Fast Forward: het belang van falen en veerkracht

Studenten worden uitgedaagd om goed te presteren, streven vaak naar excellentie en zijn bang om te falen. Toch leren ze ook van een project dat niet tot een succesvolle uitkomst leidt. ErasmusX ontwikkelde een workshop om veerkracht te ontwikkelen als succes uitblijft en die studenten docenten uitnodigt over succes en falen. Deze workshop wordt in 2022 elke maand verzorgd voor alle faculteiten.

In gesprek met afgestudeerden: Alumnibeleid

EUR heeft een gemeenschap van bijna 160.000 alumni. Bijna een kwart daarvan woont buiten Nederland. Het creëren en onderhouden van een goede relatie met alumni is één van de belangrijke doelen van Strategie 2024 en draagt bij aan een positieve maatschappelijke impact.

Sinds de oprichting in 2020 breidde het Erasmus Alumni Relations Team het alumnibeleid uit. Ook werd het geprofessionaliseerd. Omdat live evenementen in 2021 vaak niet tot de mogelijkheden behoorde, heeft het team met een serie online evenementen en een uitgebreid digitaal contentprogramma de zichtbaarheid van de EUR onder haar alumni verbeterd. Dat gebeurde steeds met een focus op het creëren van een positieve maatschappelijke impact. Het Instagramkanaal @EURalumni is opgericht en heeft meer dan 5.000 volgers. Ook de LinkedInpagina EUR Alumni is gelanceerd. Eind 2021 waren er meer dan duizend volgers. Een maandelijkse nieuwsbrief zorgt ook voor regelmatig contact.

De relaties met de verschillende faculteiten zijn verbeterd en uitgebreid. Het student-alumni mentorprogramma MentorMe is er een voorbeeld van. Na succesvolle pilots is het uitgebreid naar meerdere faculteiten en instituten. Ook worden alumni betrokken bij Lifelong Learning. Dat is een project dat de verschillende programma's en cursussen van de bv’s en instituten van de EUR Holding B.V. bij alumni en externe stakeholders onder de aandacht brengt. Alumni buiten Nederland worden actief ingezet als vrijwilligers in internationale chapters. De eerste zijn inmiddels opgericht in Shanghai, Israël en Berlijn.

Tot slot zijn er grote stappen gezet in het beheer van het datasysteem voor alumni. Het systeem is gemoderniseerd. Contactgegevens van meer dan 3.200 alumni zijn hersteld. Een actie met betrekking tot het beheer van e-mail voorkeuren leidde tot een forse groei van het aantal abonnees op de al genoemde nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen. Dit allemaal tot groot genoegen van de alumni, die via een feedbacksysteem de digitale communicatie in 93% van de gevallen als positief beoordeelden.

Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report